Search form

Marcos 8:1-2

Jesúsun 4,000 yudabu pimanikiaki, na janchadan

(Mt 15.32-39)

1-2Januxun ana xaba betsatian yudan kaian Jesúsun jatu yusinkubainaya ma xaba dabe inun besti kaya jatun piti ma keyuabu jania pitibumaken Jesúsun jawen tsumabu kenaxun yuikin:

—Ma xaba dabe inun besti ea ninkakin jatun piti ma keyuabuwen taea en jatuwen nuiaii. 3Jatun jiwe anu piti mais en jatu nichian bui bai puchinin anua punu nukai babui unanyamastidubuki, betsabu chaikea beshianbudan— ikaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index