Search form

Marcos 8:31

Jesús mawaxanai bebunkidi jatu banabimanikiaki, na janchadan

(Mt 16.21-28; Lc 9.22-27)

31Jesúsun ana jatu yuikin:

—Diosun bake en matun Juchi Kayabi Iyuadan, ea nuitapawaxankanikiki. Eki sinatakin ea ichakawakin mae xanen ibubu inun, Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbundi ea danankin ea jatu tenanmabu dabe inun besti xaba kaya en ana bestenxanaii— akin

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index