Search form

Marcos 9

1ana jatu yuikin:

—Chanima en matu yuiai ninkakanwen. Na jabia man ebe mapuabudan, betsabu man mawadiamaken Dios Xanen Ibui taei kushipajaidai man uinxanaii— jatu anikiaki.

Jesús jawen yuda damitan jatu uinmanikiaki, na janchadan

(Mt 17.1-13; Lc 9.28-36)

2Janua ana 6 día binuaya Pedro inun, Santiago inun, Juan Jesúsun katubainkin jatu iyui kakin mati keyatapajaida mapeketan janua jatu bebun Jesús dami 3jawen tadi juxupajaidai chaxajaidai tsuan tadi patsakin juxupa wakin jaska waisma keskai ikaya 4jaskaya jabianudi Elías inun Moisés Jesúsbe janchai uin 5-6datejaidaibun jadakidi shinantima Pedron Jesús yuikin:

—Yusinaan, nun nenu juadan pejaidaki. ¿Pean xubu dabe inun besti matu waxunpa, betsa mina inun, betsa Moisésna inun betsadi Elíasinadan?— ikaya 7janua samama nai kuin bekin jatu bepuaya nai anua jui taxnikin yuikin:

—Nadan, en bakeki. En bechipaijaidaii. Ninkaidakubainkanwen— jatu waya 8samama bedu bedu ikin uin ja jabe mapukanxu ana niama Jesús besti nia uiainbun

9janua mati keyatapa butebidankin Jesúsun jatu yuikin:

—En matun Juchi Kayabi Iyua matu mawaxuntan en ana matu bestenxundiamaken jawada na jaska man uinxudan, tsua yuiyamayuxankanwen— 10jatu wa tsua yuiama jatunmebi yuinamekin: “Mawatan ana bestenxanaidan, ¿jaskadamen?” ixun 11ana jawen tsumabun Jesús yukakin:

—Yusinanbun jatu yusinkin Diosun jancha kenenibuwen jatu yuikin: “Nukun mekenan Cristo judiama bebunkidi Elías juxanikiki”, ikidan, ¿jaskai imisbumen?— akabu 12jatu kemakin:

—Chanima Elías bebunkidi ana juxun dasibi benawakin pewakin taewaimaki. Ja dikabi, Diosun jancha yuixunikabun kenekin: “Diosun bake jatun Juchi Kayabi Iyuadan, jabun danankin ichakawabu nuitapaxanikiki”, adianibuki. 13Jakia eanan, en matu yuiaii. Elíasdan, chanima ja dukun juimaxun jatu yusianyan danankin Elías Diosun jancha yuixunika ichakawakin jaskadaxanaikidi Diosun jancha yuixunikabun bebunkidi jakidi kenenibu akin jabiaskadi wakin ichakawaimabuki— jatu abidani

Juni bake yushin chakabuya Jesúsun kainmanikiaki, na janchadan

(Mt 17.14-21; Lc 9.37-43)

14janua Jesús jawen tsuma betsabuki nukunun ika jui janu yudan kaian jawen tsumabuki icha Diosun jancha kenenibu yusinananmisbube jatube icha yuinamea akeakeaibu Jesúsun uinkubidanaya 15Jesús juai dasibibun uin benimajaidai kushibaini jaki nukuxun yukakin:

—¿Min ma juai?— akabu 16januxun Jesúsun jatu yukakin:

—¿Jawai Diosun jancha kenenibu yusinananmisbube jadakidi man janchawen yuinamei ikai?— jatu waya

17ninkatan juni betsan yuikin:

—Yusinaan, en juni bake yushin chakabun juyu wani en mia anu iwexuki. 18Ja yushin chakabun achixun duxku imakin tin imatan mai pusama daxka daxka iki bakuxyai xeta yenx yenx iki bakux kebus iki chadish chadish imakin jaska wakin babu wakubainmiski. Jaskamisken: “Jau yushin chakabu ea kainmaxununbun ika”, min tsumabu en jatu shinanbiabidana tsuan jawa ea kainmaxuntidubumaki— aka

19mapuabu Jesúsun jatu yuikin:

—Ikunwainsbumaan, ¿jatiki matu medabewai ana en matube jiweyuxanai? Nedi iwekanwen, ja bakedan— aka

20iweaibun yushin chakabun Jesús bechitan ja juni bake ana duxku ima main tin itan taka taka iki kemu bus bus ikaya 21Jesúsun jawen epa yukakin:

—¿Jatian bedukui taenimen?— aka jawen epan yuikin:

—Bakeishta iki taeniki. 22Ja yushin chakabun tenanun, iwanan, jawenchains chi medan napukin inun jene medandi pukumiski— atan —Jamapai min atiduwen taexun ¿en bake min ea xuxawaxuntidumen? Nukuwen nuikin min atidudan, ea medabewawe— aka

23Jesúsun yuikin:

—En mia medabewatidudan, ¿min shinanmamen? Min ea ikunwanyan jamapai betsa betsapa en mia axuntiduki— aka

24jawaida jawen epan unanxubima yuikin:

—En mia ikunwaiin. Ana en ikunjaidawanun uinmakin ea medabewawe— aka

25yudan kaian ichabidanbidanaibun uinkin Jesúsun yushin chakabu yuikin:

—Yushin pata wakin inun juyu wamistuun, ja juni bake medanua kaindikaintanwen. Chintunkidan ana jaki jikiyamaxanwen— akaya

26yushinin bis imatan ana duxku imabaini kainkainaya ja juni bake mawa keska dakaken ichapabun yuikin: “Ma mawaki”, ikaibun 27januxun Jesúsun metsunxun benia benikauan niken

28janua Jesús jiwetan jikiaya jawen tsumabus jabe jikibain ana yukakin:

—¿Jaskakin ja yushin chakabu nukun nun kainmatiduma ixumen?— akabu

29Jesúsun jatu kemakin yuikin:

—Na eska yushin chakabu kainmakinan, Dios dayuikin ea a bestikubainkin man kainmatiduki— jatu watan

Mawaxanaikidi ana ja kachu Jesúsun jatu yuinikiaki, na janchadan

(Mt 17.22-23; Lc 9.43-45)

30-31janua Jesús jawen tsumabu besti tadi iyuxun yusinun ika yudabu uinmama jatube june kai Galilea napaibaini kakin jatu yusinkin:

—En matun Juchi Kayabi Iyuadan, tsuanda ea jatu achima ea tenanbu xaba dabe inun bestitian en ana bestenxanaii— jatu wa 32jaska jatu yuiai jawen tsumabun jawa ninkamajaida jawa yuiai dabanen datekin Jesús ana jawa yukama inibukiaki.

Tsuanda jatu binuntidukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 18.1-5; Lc 9.46-48)

33Janua Cafarnaúm maewanu bei jiwetan jikiabun Jesúsun jatu yukakin:

—Bai tanabidanidan, ¿jawakidi man yuinamekubidankanxumen?— jatu wa

34bai tanabidani janchai yuinamekubidani:

—Jesúsbe xanen ibukin ¿nukunan, jadatubun betsabu nun matu binunxanimenkain? ¿Eamenkain?— iki yuinamekanxu dakei jawa yuiama pes maniabun 35Jesús tsauxun jawen 12 tsumabu kenaxun yuikin:

—Jadatuda man xanen ibu pepa ikatsis ikaidan, ja dukun yuda dasibibu medabewakin jatuwen nuikin jabun tsuma keska ikubainkin jau jatu duawakubainunbunwen— jatu watan

36januxun bakeishta betsa jawen tsumabu nashui abidan iwexun ikuxun jatu yuikin:

37—Ea duawanun, iwanan, na bakeishta keska wakin tsuada en kenaya juaidan, ikin ea akawakin man duawatiduki. Jabiaskadi wakin ea besti duawama jatun ea yununi Diosdi jabun duawaxankanikiki— jatu waya

Tsuanda nuku dananma nukun jaibuki, anikiaki, na janchadan

(Mt 10.42; Lc 9.49-50)

38Juanen Jesús yuikin:

—Yusinaan, juni betsan min kena kushipa paewen yushin chakabu kainmai nun uinbidanshinaki. Nukubetan mia chibanmaken nun nemakin nun bextepaibia nuku ninkama ishianki. Jadi nun nemashinadan, ¿pemen?— aka

39Jesúsun jatu yuikin:

—Nemakin man jatu bextetidumaki. Tsuada nukuki sinatamadan, nuku medabewaikiki. Jawada atimaska yudabun atidubuma en kena kushipawen abiakin samama ekidi chakabu yuitidubumaki. 40Ja inun, tsuada nukuki sinatamadan, nuku medabewaikiki. 41Ja inun, man ea ikunwainbuwen taexun jamapai tibiwen matu duawakin unpax amai keskawen matuwen dabanan ikin matu inainbudan, chanima Diosun jatu duawaxanikiki, pepawen manakukinan— iwanan,

Tsuanda jawada chakabu jatu memaidan, mesekiaki, na janchadan

(Mt 18.6-9; Lc 17.1-2)

42jabias bake ikuxun ana jawen jatu shinanmakin yusinkin:

—Tsuabunda jawada Diosun nemamis inun yunumis chibanma chakabu wamisbun bake mishtinbun ea ikunwain jatu padankin chakabu jatu ama akeakediamisbudan, jaskawen taexun Diosun jatu kupijaidaxanaiwen taea jawen xekiwan deneti mishki ewapa nexaxun teumatan ianenwan medan pukua jasadan, jawen kupiti bexmas mekeanaii. 43-48Jaska man ikatsi ikamadan, jawanda matu chakabuwamis bextekekin jawaida jenedikubainkanwen. Janua min meken betsa kasmai min tae betsa kasmai min bedu betsa kasmai jadatuwenda mia chakabuwamis ja mextekea keskakin jamapai chakabu man imis inun man amis tibi jawaida bextekei jenetiki. Min meken dabeya kasmai min tae dabeya kasmai min bedu dabeyadan, janu chi nukaisma anu inun janu nami xena debuisma anu chi medan mia puta pemajaidaki. Jakia min meken bestichaiya inun min tae bestichaiya inun min bedu bestichaiyadan, Dios anu niti ikama min jiwenunbadiai pejaidaki.

49Chi keskawen man ikunwainbu tibi chuxakin akawakin matu bika tenemaxankanikiki. Matu jaska wabiabu Diosun jawen kushipawen matu mekea man kushipaxanaii, tewen nami mekemis keskaidan. 50Tewedan, nami chaputima wati inun nami meketibia payukui keyumiski. Matubunan, Diosun jancha man unainbuwen taexun matunabu yusiin man tewe batawen meketi keskabuki. Jakia jaskai tewe jawen bata keyu bumis ana meketiduma keskama Diosun jancha ninkakin pewatan ea chibainbube medabenain unanuma jiwekubainxankanwen— jatu anikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index