Search form

Marcos 9:30-31

Mawaxanaikidi ana ja kachu Jesúsun jatu yuinikiaki, na janchadan

(Mt 17.22-23; Lc 9.43-45)

30-31janua Jesús jawen tsumabu besti tadi iyuxun yusinun ika yudabu uinmama jatube june kai Galilea napaibaini kakin jatu yusinkin:

—En matun Juchi Kayabi Iyuadan, tsuanda ea jatu achima ea tenanbu xaba dabe inun bestitian en ana bestenxanaii— jatu wa 32jaska jatu yuiai jawen tsumabun jawa ninkamajaida jawa yuiai dabanen datekin Jesús ana jawa yukama inibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index