Search form

Mateo 10

Jesúsun jawen 12 tsumabu ichawaxun jatu kushipa wanikiaki, na janchadan

(Mr 3.13-19; Lc 6.12-16)

1Januxun nun jawen 12 tsumabu Jesúsun nuku ichawaxun jawen yushin chakabu kainmati kushipa inun jawen isin betsa betsapa teneaibu xuxawati kushipa nuku yununiki. 2Nun jawen 12 kushipayabun nukun kenadan: Simón jawen kena betsa Pedro inun, jawen betsa Andrés inun, Zebedeon bake dabe Santiago inun, jawen betsa Juan inun, 3Felipe inun, Bartolomé inun, Tomás inun, nawan pei bixunika Mateo ea inun, Alfeon bake Santiago inun, Tadeo inun, 4Simón betsan nawabu bechipaisma inun, Judas Iscariote jatun Jesús jatu chipu achimaxanai nun jati inibuki, Jesúsun tsuma kushipayabudan.

Kakape jau jatu yusintanunbun dabe tibi jawen tsuma kushipayabu Jesúsun nichinikiaki, na janchadan

(Mr 6.7-13; Lc 9.1-6)

5Nuku jaska watan januxun nun jawen 12 tsuma kushipayabu Jesúsun nichinkin nuku yuikin:

—Nawabun mae anu buama inun Samaria mai pakea janu jiweabu anudi buyuama 6jakia Israelbu chaxuwan benua keskabu anu besti buxun 7jatu yuikin: “Diosun Katua xanen ibui ma kemaikiki”, akin jatu yusinkubauntankanwen. 8Jaska wakin isin teneaibu xuxawakin mawabu bestenwankin yudaki chaminibu kayawakin yushin chakabu jayabu kainmakin akubauntankanwen. Na kushipa jawa pakama man bixuwen taea jabiaskadi wakin jabias kushipawen jatu medabewakin jawen jatun jamapai jatu yukayamakubauntankanwen.

9Kaidan, man eskabaintanunbun matu yuinun ninkakanwen. Mais butankanwen, jawa buamadan. Oro pei jexe inun, plata pei jexe inun, cobre pei jexe buama, 10kapankan buama sanpu betsa buama, matun bichi tae betsa buama, jawen mestenti betsa buyamatankanwen. Jakia man jaskakainaya dayakapabu pimamisbu keska wakin matu pimadiaxankanikiki.

11Janua mae betsa anu jikitan juni duapa yukai ikii jaki nukutan jawen jiwe anu matu iyua janu kaxun jawen mae anua kadiama ja juni duapatun jiwe anu jiweyuxun jawen mae anuxun yusinyuxankanwen. 12Janua jiwetan jikikainkin eska yuixankanwen: “Unanuma jiwekanwen, Diosun jancha nun matu bexuainan”, jatu waxankanwen. 13Januxun matu beyawaibunan, matun jancha pepa jatu yusinxankanwen. Januxun matu beyawakin Diosun jancha ninkaibu jau Diosun jatu unanuma jiwemakin duawakubainxanun yunuxankanwen. Jakia januxun matu beyawabumakenan, matun jancha pepa jatu anu jamen benuyamaxankanwen. 14Ja inun, janixunda matu danankin ninkakatsi ikabumaken jatu unanti wakin janua kainbainkin matun tae anua mai kudu jatuki tabainxankanwen, jau jabiaskasi jiwenunbunan, jawa unanmadan. 15Chanima en matu yuiaii. Janu Diosun yudabu dasibi jatu kupiaitian jaska Sodoma inun Gomorra ja maewan dabe chiwen Diosun jatu kupikin jaska wani binumakin jabun matu dananibu Diosun jatu kupijaidaxanikiki— iwanan,

Jawen tsuma kushipayabu jatu ichakawaxanaibukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

16ana nuku yuikin:

—Eskawen taexun en matu yuiai ninkaidakanwen. Kaman inu pubenbu anu man en 12 tsumabu chaxuwan pepa nichian keska wakin en matu yunuaii, man en tsumabu ewen taea matuki sinataibu anudan. Jaskawen taea dunu tsuan padantiduma unanepai inun deiwan pepa keskakin tsua sintamayamaxankanwen. 17Man en kakapekidi jatu yusianwen taexun ikunwanbuman matu kupinun, iwanan, jatun mae xanen ibu anu matu iyuxankanikiki. Ja inun, jatun ichati jiwe anuxun ekidi man jatu yusiainbu betsabun matu kusha kusha axankanikiki. Uindaxankanwen. 18Jakia en kakape ikunwankin man ea chibainbuwen taexun tsuabunda matu achixun xanen ibu kushipabu anu matu iyuabu en yusiankidi xanen ibu betsa betsapaki inun judiobuma nawa betsabuki ekidi man chanidiaxanaii. 19Jakia achixun xanen ibu kushipabu anu matu iyuabu jawada man yuitidukidi Diosun Yushin Pepatun matu unanmaxanikiki. Jaskaken jawa dateama ¿Jadakidi yuixanpa? ikin bebunkidi shinanyamakubainxankanwen, 20matunmebi man janchamaken matun Epa Diosun Yushin Pepatun medabewakin matu janchamaxanikikidan.

21Ja inun, yuda betsan janubi jawen betsabun ea ikunwainbu jatu achima akeakediaxankanikiki, jau jatu tenanunbunan. Jabiaskadi wakin jatun ibubun janubi jawen bakebu jatu achimadiaxankanikiki. Ja inun, jabiaskadi wakin bakebu jatun ibubuki sinatakin jatun ibubun ea ikunwainbu jatu achimaxun jatu tenanmadiaxankanikiki. 22Ekidi jaska yuibaunkin man ea chibainbuwen taexun yudabun matu danain midima matuki sinataxankanikiki. Tsuabuda matu keskakin ea chibain jeneisbumadi en jatu mekediakubainxanaii. 23Jakia mae betsa anuxun matu ichakawaibun janua kainbaini mae betsa anudi kaxun jatu yusinkubaunxankanwen. Israelbun mae tibi anu nati ikin man jatu yusin keyudiamaken chanima matun Juchi Kayabi Iyua en xanen ibui taexanaii.

24Ja inun, jatun tsumabun jawen yusinan binuntidubumaki. Ja inun, jawen dayadun jawen xanen ibu binuntidumadiki. 25Jaskawen taea jawen tsumabudan, jatun yusinan jancha chibain jau jabiaskadi keska ikubainunbunwen. Jabiaskadiai dayadubu jatun xanen ibun yunua ninkai jau jatun xanen ibu keska idiakubainunbunwen. Jaskaken en matun yusinan ea kenakin: “Yushin chakabu xanen ibu Beelzebúki”, ea wamisbuwen taexun en yusian man chibankubainmisbuwen taexun matudi kenakin: “Beelzebún enabuki”, akin matukidi yuikin chitediaxankanikiki— iwanan,

Tsuki datetimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 12.2-7)

26ana nuku yuikin:

—Jabun matu ichakawaibudan, jawada jabu bepadametan june akubainmisbudan, Diosun dasibi xabakabi jatu uinmaxanaiwen taea jatuki dateyamaxankanwen. 27Jakia jawada en matu besti yuiai juneama xabakanxun jatu yuibaunxankanwen. Ja inun, dintu medan jikitan jawen beputi bepua keska watan jamapai june en matu yuimis jemaintin anuxun jancha kushipawen xabakabi jatu yuixankanwen. 28Ja inun, tsuabunda matun yuda besti tenantidubuwen dateyamaxankanwen, tenanxun matu ana ichakawapaketidubumakidan. Jaki besti mesei man datekubainunbun matu yuinun ninkakanwen. Tsuanda matun yushin tenantan chi nukaismanu jawen kushipawen matu yunutidu bestiki mesei datekubainkanwen, Dioskidan. Chanima en matu yuiaidan, ja bestiki datei mesekubainxankanwen.

29Jaska inun, isa mishtin dabe pei jexe bestichaiwen bitidubuki, kadumadan. Jaska wabiamisbun isa tibi tanai Dios jakimaismaki. 30-31Jamen matun bu dasibi midimabiaken Diosun ma tana keyumistun isa mishtin ichapa bechipaibiakin Diosun isa mishtin binumakin matu bechipaijaidamiski. Jaskaken jawaki dateyamakubainxankanwen— iwanan,

Jabun Jesús chanima ikunwain jaki dakeisbuma unanti waxanaibukidi jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 12.8-9)

32ana nuku yuikin:

—Tsuabunda ea ikunwain dakeama ea datan akin yudabu jatu yuikin: “En Jesúsunaki”, iki eki janchakubainmisbu en Epa Dios nai anube janchakin: “Jadan, enabuki”, akin en jatu yuixunxanaii. 33Jakia tsuabunda ea chibanma en janchaki dakei: “En Jesús ikunwanmaki”, iki eki janchakubainmisbudan, eadi en Epa nai anuabe janchai: “Nadan, enabumaki”, akin en jatu janchaxunamadi ixanaii— iwanan,

Jawenabun ikunwainbu inun ikunwanbuma bika tenemaxanaikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 12.51-53; 14.26-27)

34ana nuku yusinkin:

—Mai anuxun yudabu unanuma jiwemanun ika en juni dabanen ¿man shinainmenkain? Jaskamaki. Jatu paxkatan jatu bika tenemanun ika en juniki. 35En jatu jaska waya juni bake jawen epabe sinatadabexankanikiki. Ja inun, ainbu bake jawen ewabe sinatadabediaxankanikiki. Ja inun, jawen babawan jawen yayabe jabiaskadiaxankanikiki. 36Ewen taea jawenabube dananain sinatanamexankanikiki.

37-38Jawen ibubu inun jawen bakebu bechipaijaidakin ea bechipai bexmas wamisdan, enabumaki. Ja inun, tsuabunda ea chibankatsi iki bika tenei eki jawa dakeama: “En jabe mawakatsi ikaii”, ikin yuiabumadan, jabu enabumadiki. 39Jamen tsuabunda jatunmebi mekei: “En mawakatsi ikamaki”, ikin shinanmisbudan, eauma mawaxankanikiki. Jakia ea ikunwankin en kakape yuikin ea chibainwen taexun tenanbu ebe jiwekuinxankanikikii— iwanan,

Manakuti pepa ja dukuntun bitikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 9.41)

40ana nuku yuikin:

—Jaska inun, en matu nichian man kaken tsuanda matun jancha ninkakin matu beya wakin eadi beya wakin jaibu waxankanikiki. Tsuabunda ea jaibu wakin jatun ea yununidi jaibu wadiaxankanikiki, jawen jancha ninkakinan. 41Diosun jancha yuixunikatun yuiai jawen jancha ninkakin beya wanixun jabun Diosun jancha akaibun manakuti pepa bixankanikiki. Diosun jancha ikunwankin juni pepa beya wanixun juni pepan manakuti pepadi bixankanikiki. 42Ja inun, eki chiti iki bexmasbiabun jatu unpax matsipa yukabu ea chibanmisbuwen taexun jatuwen nuikin unpax jatu amakubainmisbu chanima jawen kupiti pepa bixankanikiki— nuku aniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index