Search form

Mateo 10:16

Jawen tsuma kushipayabu jatu ichakawaxanaibukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

16ana nuku yuikin:

—Eskawen taexun en matu yuiai ninkaidakanwen. Kaman inu pubenbu anu man en 12 tsumabu chaxuwan pepa nichian keska wakin en matu yunuaii, man en tsumabu ewen taea matuki sinataibu anudan. Jaskawen taea dunu tsuan padantiduma unanepai inun deiwan pepa keskakin tsua sintamayamaxankanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index