Search form

Mateo 10:25

25Jaskawen taea jawen tsumabudan, jatun yusinan jancha chibain jau jabiaskadi keska ikubainunbunwen. Jabiaskadiai dayadubu jatun xanen ibun yunua ninkai jau jatun xanen ibu keska idiakubainunbunwen. Jaskaken en matun yusinan ea kenakin: “Yushin chakabu xanen ibu Beelzebúki”, ea wamisbuwen taexun en yusian man chibankubainmisbuwen taexun matudi kenakin: “Beelzebún enabuki”, akin matukidi yuikin chitediaxankanikiki— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index