Search form

Mateo 11

1Januxun nun jawen 12 tsuma kushipayabu yusin menetan Jesúsun nuku nichian nun kaya mae betsa betsapa anuadi jabia dapikeadi jatu yusindiakubaunaya

Jesús anu Juanen jawen tsumabu yununikiaki, na janchadan

(Lc 7.18-35)

2-3Nashimanika Juan bichiti jiwe anu bichimabu jiwexun jaska Jesucriston akubainaikidi banabimatantanabu Juanen ninkatan jawen tsuma jatida kenaxun yunukin:

—Jesús anu buxun: “Mekenika Cristo Diosun nukun xenipabu yubani ja juxanaidan, ¿min jabiamen? ¿Betsa daka nun manai?” akin ea yukaxuntankanwen— jatu wa buxun yukabu

4Jesúsun jatu yuikin:

—Jawada uinkin man ninkakubainaidan, jaska Juanki chaniditankanwen, eskaibukididan. 5Bekun inun bexuxbun uiainbu inun, jaska mapuisbuma mapuaibu inun, jabu bichiki dasibi chami betsaniki dakemisbu main sakada iki keyuaibu inun, patabun ninkakin keyuaibu inun, mawa ana besteainbu inun, jabu nuitapaibun jatun paxati kakape ninkatan benimaibudan, jaska Juan yuitankanwen. 6Tsuanda ea ikunwain jawa jawen shinan chakabui chintuinsmadan, chanima benimaxankanikiki!— jatu wa

7Juan anu buaibun ja dapi mapubaunabu Jesúsun Juankidi jatu yui taewakin:

—Janu tsua jiweabuma anuadan, ¿jawa man uintantanimamen? Tawa pei niwen bubi bubi wai keska wakin ¿junin jawen shinan betsa betsapa maewa akeakeimamenkain? 8¿Jaskamen? ¿Jaskamadaka? ¿Jaskada jakidi kaiain man uintantanimamen? ¿Junin tadi pepa sawea daka? Tadi pepa sawea mabu akunjaidayabu jatun xanen ibun jiwe jawendua anu besti jiwea ikaibu man uintiduki. 9Jaskakenan, ¿jawa man uintantanimamen? ¿Diosun jancha yuixunikamenkain? Jaki. Juanan, chanima Diosun jancha yuixunikaki. Ja inun, yuixunika betsabu Diosun yununi Juanen ma jatu binuaki. 10Ja inun, Diosun jawen bake nichinkatsi Juankidi yuikin:

‘Ninkawe. Janu min kaxanun jau pewai kanun en jancha yuixunika betsa bebunkidi en yunuxanaii, en mia nichindiamadan’,

akin jakidi jawen kaka kenenibuki. 11Chanima en matu yuiaii. Yuda dasibibun Dios dayaxunkin tsuan Juan binuama ibianibun janu Epa Dios xanen ibuaitian ikunwainbu jaki dasiabu bexmasjaidabiabun Juan binuxankanikiki.

12-13Nashimanika Juan judiama matun ichati jiwe tibi anuxun Moisin yusian inun Diosun jancha yuixunikabun yusinpauni matu yusin bestikubainimabuki. Jakia Juan juxun Dios xanen ibuxanaikidi bebunkidi jawen kaka pepa yusinkubainaya juni pubenen detekatsis ikin Dios xanen ibuxanai ewamamakin bextenun ika ikanikiki. 14-15Man pabinkiyabuki. Ninkatan jakimayamaxankanwen. Diosun jancha yuixunika Elías jau ana juxanun Diosun yubani Juanan, jabiaki. Man ikunwankatsi ikaidan, jawen jancha ikunwankanwen— iwanan,

16—Nukunabu na jabiatian jiweabunan, ¿jaskada shinankanimenkain? Matu yuinun ninkakanwen. Mae namakis jemaintin anu beyuskin jatun ibubu imis mawai bake mishtinbu xuku dabea tsauxun xuku betsan yuikin: 17“Tepe dewe nun mawabiaya benimai man nawamaki. Janua nun kaxei ikaskin nun nuiti nawa mawabiaya man kaxamadiki”, jatu wabu jawawenda beyusti unanbuma keskabuki, nukunabudan. Matun shinan chankanti jubiaken man benimamaki. Jamen matun chakabu shinain kaxakatsi ikama man shinan betsa waismaki. 18Jabiaskadiai ja dukun Nashimanika Juan juxun matu yusinkubainkin misi pepa piama vino paepa akama matube beyusamaken jakidi janchakin: “Yushin chakabu jayaki”, iwanan, man yuia akeakeimaki. 19Janua eadi matun Juchi Kayabi Iyua juxun misi pepa pikin vino paepa aki en matube nawabiakunkainaya ea yuankin: “Uinwen. Pikeki. Paenkin romano pei bixunika chakabubu inun yuda chakabu betsabu jaibu wamiski”, ikin man eadi yuanmiski. Jamen nuku dabe nun pepabiaken Diosunabu kayabibu besti unanepakin jabun nukun yusian ninkatan nuku chibankanikiki— iwanan,

Mae betsa betsapa anuxun Jesús ninkabumaken jatu ja anikiaki, na janchadan

(Lc 10.13-15)

20Januxun Jesúsun jatu yusinkin taewaimanu mae betsa betsapa anuxun yudabu uinmakin dami atimaska jatu waxunbia jawa jatun shinan betsa wama ikimabukidi yudan kaian Jesúsun jatu yuikin:

21—Corazín inun Betsaida anu man jiweabu matun chakabu jenetan man shinan betsa wakatsi ikamadan, man nuitapajaidaxankanaii. Jakia Corazín inun Betsaida anuxun jawen unanti dami kushipa betsa betsapa en matu uinmakubainima keska Tiro inun Sidón anu jiweabundi jabiaskadi uintan jatun chakabu jenenun, iwanan, juinti nishmajaidatan saku wati tadi bexa xeni sawetan chi mapuwen mapu tukutan jatun shinan betsa watan Dios ikunwankeanibuki. 22Jaskawen taexun janu kupiaitian ja nawabu Tiro inun Sidón anu jiweabu jatu kupi midinkin Corazín inun Betsaida anu jiweabudi shinan betsa wabuma Diosun jatu kupijaidaxanikiki. 23Ja inun, Cafarnaúm anu jiweabun man shinankin: “Nun pepabuwen taexun Diosun nuku kenwanxanikiki”, ibiakin man ea ikunwanbumawen taexun janu chi nukaisma anu Diosun matu yunuxanikiki. Jakia Cafarnaúm anuxun jawen unanti dami kushipa betsa betsapa en matu uinmakubainima keska Sodoma anu jiweabutiandi jaskadi uintan jatun chakabu jenenibunan, jatun bababudi nuku dapi jiwekeankanaii. 24Jaskawen taexun janu kupiaitian ja nawabu Sodoma anu jiwenibu jatu kupi midinkin Cafarnaúm anu jiweabu shinan betsa wabuma Diosun jatu kupijaidaxanikiki, jaska Sodoma ani keska binumakinan— iwanan,

Jesús bestitun Dios unainkidi jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 10.21-22)

25janua Jesús shinan chankain benimakin yuikin:

—Epaan, nai inun mai jidabi minaski. Min duapa jancha ja unanepai kenmisbu min jatu unanmama jabu keinsbuma besti min jatu unanmakubainaiwen taexun en mia kenwaiin— iwanan 26—Epaan, chanima jaska wakatsi mekenixun min ma jatu unanmaii— itan

yuda betsabu mapuxun ninkaibun 27Jesúsun jatu yuikin:

—En Epan jawen kushipa dasibi ea yununidan, tsuan en jawen bake ea unanbumaki. Jakia en Epan besti ea unan keyuikiki. Jakia tsuan en Epa unanmadiki. Ea jawen baken besti en Epa en unan keyudiaii. Jakia jabun ea chibainbu en Epa en jatu unanmamiski. 28Tsuabunda xankama ia inun daya chakayamai keskai man punu nukabudan, en matu juindukunmakin medabewanun ea anu bekanwen. 29Ja inun, ina awa dabeki ji tekixkunxun jawada xankama bumabu bika dayabiai medabenain punu nukaisbumaki. Jabiaskadiai eadan, duapakin matu medabewakin ina awa ji tekixkundabea medabenanmisbu keskai man ea chibanyan en kushipawen en matu medabewakubainxanaii, man bika tenebiaya matu juindukunmakinan. 30Janua ebe ji tekixkundabea keskaxun jawada bikajaida ana tenejaidama ebe medabenain nun xankapa aka wabaintidubuki— jatu anikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index