Search form

Mateo 11:12-13

12-13Nashimanika Juan judiama matun ichati jiwe tibi anuxun Moisin yusian inun Diosun jancha yuixunikabun yusinpauni matu yusin bestikubainimabuki. Jakia Juan juxun Dios xanen ibuxanaikidi bebunkidi jawen kaka pepa yusinkubainaya juni pubenen detekatsis ikin Dios xanen ibuxanai ewamamakin bextenun ika ikanikiki. 14-15Man pabinkiyabuki. Ninkatan jakimayamaxankanwen. Diosun jancha yuixunika Elías jau ana juxanun Diosun yubani Juanan, jabiaki. Man ikunwankatsi ikaidan, jawen jancha ikunwankanwen— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index