Search form

Mateo 12

Juindukuntitian jawen tsumabun xekiwan bimi tsekaxun pikubainibukiaki, na janchadan

(Mr 2.23-28; Lc 6.1-5)

1Jatianda ana juindukunti sábado betsatian xekiwan bai namakis manan baiwen nun jawen tsumabu Jesúsbe bukin xekiwan bimi tsekaxun dashukidi axun bunikin nun pikubainaibun 2fariseobun nuku chibankin uinkin Jesús ja akin:

—Uinwen. Juindukunti sábadotian dayakin Diosun Moisés nuku nemani min tsumabun kanekanikiki— akabu

3Jesúsun jatu kemakin:

—Bunikin jawada nukun xenipabu pepa Davidin jawen jaibuaibubetan anidan, ¿man uinsmamen? Matu yuinun ninkakanwen. 4Dios kenwanti tadi jiwe medan David jikixun Diosun Moisés yusiniwen taexun Diosbe nukunabu janchaxunikabun besti pitibiaken jawen Dios kenwanti misi Davidin bixun pitan jawen jaibuaibudi pimadianiki. 5Ja inun, Diosbe nukunabu janchaxunikabu juindukunti tibi Dios kenwanti Templo anu dayakubainkin kaneabumakidi Diosun Moisés kenetimani ¿man shinanmamen? 6-8Jamen en kushipawen Templo en binuaiwen taexun juindukuntitian jaska jau akubainunbun jawen yunuti inun jawen nemati en jatu yunudiatiduki. En matun Juchi Kayabi Iyua jaska kushipa en jayaki. Diosun jancha yuixunika Oseas Diosun yuimakin: “Yuda betsabuwen nuikanwen, ea kenwankin chaxuwan kuakin menuai bestiwenmadan”, aka jatu kenexuniki. Matun juinti medan na jancha shinankin na junibun kaneabuma unankin man jawa yuiama ikeanxuki— jatu abainiki.

Juindukuntitian juni meyushki Jesúsun kayawanikiaki, na janchadan

(Mr 3.1-6; Lc 6.6-11)

9Jabias juindukunti sábadotian jabia baiwen kai mae betsa anu jikitan jatun ichati jiwe medan jikixun Jesúsun jatu yusianyan 10jabianudi juni meken meyushki jatube icha tsauken jawen yusian danankin fariseobun Jesús yuanun, iwanan, yukakin:

—Juindukuntitianan, Moisin nuku kenexuni chibankinan, ¿juni isin teneai xuxawatimen?— akabu

11Jesúsun jatu kemakin:

—Matunan, juindukuntitianbiaken matun chaxuwan unpax biti kini medan kauani pukua jawaida kain nexekin man dayadiamiski. 12Juindukuntitian matun inawen nuikin man medabewabiamisken Diosun matu binumakin yudabuwen nuijaidakin jabiatiandi jatu medabewamiski. Jaskaken juindukuntitian tsuanda xuxawai dayabiakin kaneamaki— iwanan,

13juni meken meyushki yuikin:

—Min meken meshanwen— aka

meshanyan jawen meken betsa keskai ma mepekei peaya 14jaska waxu fariseobun uin jaki sinatai kainbaini jaska waxun Jesús tenantimen ika yuinamei yubakai taenibukiaki.

Diosun jancha yuixunikan jakidi keneni xabakabi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

15Januxun jatun shinan unantan Jesús kainkainaya yudan kaianen chibainbun isin teneaibu ichapa Jesúsun jatu xuxawakin 16mae betsa betsapa anu jau tsuki chaniyamanunbun jatu nemakubainiki. 17Jabiaskadi bebunkidi Jesúskidi jawen jancha yuixunika Isaías Diosun yuikin:

18‘En tsuma en katunidan, en bechipaiai ea benimawamiski. En Yushin Pepa en yunua medabewaya pepakidi en tsumapan yudabu xukuabu tibi yuibaunxanikiki. 19Jancha kushipawen juni betsa ja akama mae tibi anuxun jawen jui kunyan ikai ninkabuma ixankanikiki. 20Chakabu maemakin binudiama yudabuwen nuikin tawa yushtu senkeama keska wakin juinti babubu dananma ixanikiki, bin paji ibubis nukabiai nukama keskadan. 21Januxun chakabu binuaya nawa xukua betsa betsapabun ikunwankin en tsuma manaxankanikiki’,

aka ninkatan keneniki. Jaska jakidi keneni menekin Jesúsun yusinkin jatu xuxawakubainiki.

Jesúsdan, yushin chakabun kushipa jayaki, anibukiaki, na janchadan

(Mr 3.20-30; Lc 11.14-23; 12.10)

22Jabianuxundi yushin chakabun juni bexux wakin juyu wani Jesús anu iweabu jawen yushin chakabu nichinkin Jesúsun xuxawa januxun uin pewai janchaya 23yudan kaianen uin:

—Jabaa! Yuu! Davidin baba mekenika Diosun nukun xenipabu yubani jabiamenkain. Jamadaka— ikeakeaibun

24jakia fariseobun jatun jancha ninkakin yuikin:

—Jaskamaki. Na junidan, yushin chakabu xanen ibu Beelzebún kushipa jayaki. Jaska bestiwen taexun yushin chakabu jatu kainmaikiki— jatu waibun

25jatun shinanen kaneaibu unankin Jesúsun jatu yuikin:

—Mae betsa anu jatunmebi paxkatan detenamei jatunmebi debui keyumisbuki. Ja inun, yudabu xuku betsa paxkatan jatunmebi debui yamai keyudiatidubuki. 26Jabiaskadi wakin Satanásan jawenabu junibu anua kainma jatun yuda punu nukai babui keyukeanaii. 27Jamen, eanan, Beelzebún kushipawen en yushin chakabu kainmaya ¿tsuan kushipawen matun tsumabun yushin chakabu kainmamisbumen? 28Jamen chanima Diosun kushipawen ean en yushin chakabu kainmamiswen taea Dios xanen ibui matu anu ma juaki. 29Jaska man kanejaidai matu yuinun ninkakanwen. Tsuanda juni kushipatun jiwe anu jikitan yumetsunun, iwanan, jawen tae inun jawen meken dukun neatan jawen mabu yumetsutidubuki.

30Jaskaken tsuabunda ea jaibuwama ea nemamisbuki. Ja inun, tsuabunda yuda betsabu ea chibanmama jau ea ikunwanyamanunbun jatu nemamisbuki, jamakidi shinanmakinan. 31Jaskaken matu yusinun ninkakanwen. Yudabun chakabu betsa betsapawakin chakabudi yuimisbu Diosun jatun chakabu buaxunkin jakimawatiduki. Jakia matu keskatun tsuabunda jawen Yushin Pepa danankin yuankubainaibudan, jatu buaxuntaskama ixanikiki. 32Jamen tsuabunda en matun Juchi Kayabi Iyua ea yuanbiaibun Diosun jatun chakabu buaxuntiduki. Jakia tsuabunda Diosun Yushin Pepa yuainbu jatun chakabu Diosun buama shinanunbadikiki, natian inun badi jawen jeneatianan— iwanan,

Ji tibi jawen bimiwen unantikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 6.43-45)

33—Ji pepa bimiai jawen bimi chakabuismaki. Jamen ji chakabu bimiai jawen bimi pepaismadiki. Jaskawen taexun jawen bimi tibiwen ji man unanmiski. Eanan, en pe yusinkubainmiswen taexun Satanásan kushipa en jayamaki. Jakia Diosun kushipa en jaya en pepaki. 34Jakia matudan, man padanan dunubuaibuki. Matun juinti chakabuken jaska shinankin kainmai janchakin jawada pepa yuiama chakabu besti man yuikubainmiski. 35Jamen tsuabuda duapa juinti pepaya jawa chakabu yuiama jancha pepawens janchamisbuki. Ja inun, yudabu jawen juinti medan shinan chakabu jaya janchakin chakabus yuikin kainmamisbuki. 36Matu yuinun ninkakanwen. Janu unanti waxanaitian: “Jancha jadi yuitimawen min yuipaunidan, jaskakenan ea yui pewawe”, akin yudabu bestibu tibi Diosun jatu yukaxanikiki— iwanan, 37fariseobu ana yuikin: —Jamen matun jancha tibi shinankin Diosun matu unanti waxanikiki, “Min pemenkain, min chakabumenkain”, akin Diosun unantan matu kupixanikiki— jatu waya

Dami betsa atimaska nuku taxnimaxunwen, akin yukanibukiaki, na janchadan

(Mr 8.12; 3.31-35; Lc 11.29-32, 24-26; 8.19-21)

38jatu jaska wai ninkatan januxun fariseobu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun Jesús yuikin:

—Yusinaan, nun uinun naiudia jaska tsuan dami atimaska kainmaisma nuku axunwen— akabu

39Jesúsun jatu kemakin:

—Nukunabu na jabiatian jiweabudan, man chakabuki. Jamapai Dios anua unanti tsuan atiduma uinkatsi man ea yukabiamisdan, Diosun Jonás bakawan xeamashina ana kainma jiwenidan, jaska keska besti Diosun matu uinmakin matu axundiaxanikiki. Shinankanwen. 40Nínive anu kaxun jau jatu yusintanun Jonás yunua ninkama jadi kama mae betsa anu paxai kai ianenwan medan pukuabu jasapanan bakawan ewapatun xeashina xaba dabe inun besti meshu jabiatidi kaya mashin mapeketan bakawan janan Jonás besteniki. Eadan, matun Juchi Kayabi Iyua jabiaskadiai mawa mai anu daka xaba dabe inun besti meshu jabiatidi ka en ana bestendiaxanaii. 41Jaska inun, Nínive maewan anu jiweabu Jonásin Dioskidi jatu yusian ninkakin jatun shinan betsa wanibuki. Jaskawen taexun janu kupiaitian Nínive anu jiwenibun matu ja axankanikiki. Ja inun, en Jonás binujaidabiaken tsuan man ea ninkakin matun shinan betsa wakatsi ikamaki. 42Jaska inun, betsadan, nawa ainbu xanen ibu surkidi chaijaida Sabá maiwan anu jiwea nukun xenipabu Salomónen jancha unanepa ninkatanun ika juniki. Salomón en binujaidabiaken man ea ninkakatsi ikabumawen taexun janu matu kupiaitian ja nawa ainbu xanen ibun matu ja achakayamaxanikiki— iwanan,

Yushin chakabu kainkaina chintunmiskidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 11.24-26)

43jatukidi Jesúsun miyui betsawen ana jatu yuikin:

—Juni betsa anua yushin chakabu kainma kai juindukunkatsi iki janu unpax jayama anu kakunkaunkin jani juindukunti pepa bechiama shinankin: 44“En janu jiwea en kainkidanshina anu en ana chintunkainaii”, ikaini kaxun ja yuda medan jiwe xaka matsua keska jawa jayama bechitan 45kaxun ana 7 yushin betsa chakabujaida jatube dasikidan, ja dukuntun ja yuda ichakawakin midinwaima ana binumakin pikujaidamisbuki. Jaska keskadiai natian na yudabu jatun shinan pewabumawen taea jiwe chakakubainaibu chipu Diosun jatu kupijaidaxanikiki— akin

Jawen ewa inun jawen betsabukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

46Jesúsun jatu yusin menediama janchaya janua jawen ewa inun jawen betsabu bea Jesúski jaska kematima jemaintin mapuxun juni betsan jau yuixuntanun jawen ewan yunua 47kaxun Jesús yuikin:

—Min ewa inun min betsabun unu jemaintinxun mibe janchanun ixun mia kenakanikiaki— aka

48Jesúsun kemakin jatun yui ka yuikin:

—¿Tsuamen, en ewa inun en betsabudan?— iwanan,

49nun jawen tsumabu nuku metukin yuikin:

—Na jabiabuki, en ewa inun en betsabudan. 50Ja inun, Diosun jancha tsuabunda ninkatan ikunwankin axunmisbudan, jabiabu en betsabu inun en puibu inun en ewabudiki— jatu waniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index