Search form

Mateo 12:6-8

6-8Jamen en kushipawen Templo en binuaiwen taexun juindukuntitian jaska jau akubainunbun jawen yunuti inun jawen nemati en jatu yunudiatiduki. En matun Juchi Kayabi Iyua jaska kushipa en jayaki. Diosun jancha yuixunika Oseas Diosun yuimakin: “Yuda betsabuwen nuikanwen, ea kenwankin chaxuwan kuakin menuai bestiwenmadan”, aka jatu kenexuniki. Matun juinti medan na jancha shinankin na junibun kaneabuma unankin man jawa yuiama ikeanxuki— jatu abainiki.

Juindukuntitian juni meyushki Jesúsun kayawanikiaki, na janchadan

(Mr 3.1-6; Lc 6.6-11)

9Jabias juindukunti sábadotian jabia baiwen kai mae betsa anu jikitan jatun ichati jiwe medan jikixun Jesúsun jatu yusianyan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index