Search form

Mateo 13

Jexe bai anu banamisbukidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 4.1-9; Lc 8.4-8)

1Jabias xabatian Jesús jiwetanua kainkaini ianenwan kexa anu ka tsauken 2yuda ichapabu Jesús anu bebidan bebidani jaki ichabu jatu yusinun ika xaxun ina tsauxun ian kexa mapustunun mapuabu 3jancha junea betsa betsapawen yusinkin jatu yuikin:

—Juni betsa jawen bai anu xekiwan jexe sa aki kaxun 4sa akubaina jexe betsa janu kati bai namaki nidi aka peiyabu bexun keyu xeabun 5jexe betsa mishki ewapabu mania anu mai eskadabes bemanchimea anu kauanadan, jawaida pexei benekaunaya 6badi jui kukin jawen tapun bemakis bewexekea kua utsi xanamiski. 7Ja inun, jexe betsa muxa jukundiamanu nidi aka xekiwan beneai muxa jukunkin yabua jaskatan bimitidumaki. 8Jakia jexe betsa mai pepa anu nidi aka benei bimi ichapajaida jayamiski, betsa 100 jexeyaidan, betsadi 60 jexeyaidan, betsa 30 jexeyaidan— iwanan 9—Man pabinkiyabunan, ninkatan jakimayamaxankanwen— jatu wa

¿Jaskakin miyuiwens min jatu yusiain? iwanan, Jesús yukanibukiaki, na janchadan

(Mr 4.10-12; Lc 8.9-10)

10janua nun jawen tsumabu besti Jesúski xukutan jaska miyuiwen jatu yusiain nun yuka 11nuku yuikin:

—Matudan, jaskai Dios xanen ibumiskidi Diosun jawen pepa juneni xabakabi man en tsumabu matu yusinkin unanmaikiki. Jakia jabudan, en jatu jaska unanmamaki. 12Jakia tsuabunda en jancha besti ninkakin chibainbu ichapa en ana jatu xabakabi yusinkubainxanaii. Jamen tsuabunda eskadabes ninkabiakin ea chibainsbuma ja eskadabes en jatu mebinxanaii, jakimawakinan— iwanan 13—Na yudabun uinbiai uianbumaki. Ninkabiai ninkabumaki, jabu jawaumawen taexun miyui junea bestiwen en jatuki chanikunkainaii— itan 14-15—Jaskai buaibuwen taexun bebunkidi jawen jancha yuixunika Isaías jatukidi Diosun yuimakin:

‘Jabun jancha ichapa ninkabiakubainmisbu jawa unanma ixankanikiki.

Ichapa uinbiakubainmisbu jawa uinsma keska ixankanikiki.

Jau uinyamanunbun jatun bedu bekua keskabuki.

Jau ninkayamanunbun jatun pabinki pabepukua keskabuki.

Na yudabu buxka kushibun jawa tapinkatsis ikabumaki.

Jau en jatu medabewakin xuxawapanan ea danain ea anu bekatsis ikabumaki’,

aka ninkatan nuku kenexuniki. Jabias jatukidi keneni keskai na yudabun uianma inun ninka pewabumadiki— iwanan

16-17—Na jaska yuinidan, man matun akaii, matun beduwen uinkin inun matun pabinkiwen ninkai natian man benimaidan. Chanima nukun xenipabu Diosun jancha yuixunikabu inun yudabu pepabun ea uinpaibiakin ea uianma inibuki. Ja inun, na man ea uiainan, ea uinkatsi ibiakin ea uianma inibuki. Ja inun, jabias man ninkaidan, ea ninkapaibiakin ea ninkamadi inibuki— akin

Jexe miyuikidi xabakabi Jesúsun jatu unanmanikiaki, na janchadan

(Mr 4.13-20; Lc 8.11-15)

18—Jaskawen taexun jexe sa aka miyuiwen en jatu yusinxudan, matu xabakabi yuinun ninkaidakanwen. 19Jexekidi yuiadan, Dios xanen ibuaikidi yusinti janchaki. Ja jexe janu kati bai anu nidi akadan, yudabun Dioskidi jancha ninkakin shinanbiaibun jamakidia Satanás juxun jawen jancha pepa jatun juinti anua mebinmiski. 20Ja inun, jexe betsa mishki ewapabu mania anu mai eskadabes bemanchimea anu nidi akadan, tsuanda Diosun jancha ninkakin taewai benimabiaya 21shinan pewamawen taexun jawen jiwepanan Diosun jancha dananmakin jatu bika wakin jawen jamapaiwen jatu ichakawabu tenei jawawen jaskatima ja uintan ana jawendi chintunbainmisbuki. 22Jamapai jawen jiweawens kemui jeneama jawens besti nuichakayamakin Diosun jancha ninkabiakin ana tapinkatsi ikama mabuwens besti kemui pepaisbumaki, jaskatun yabua jancha pepa chibanma yudabu miban bimiuma keskabuidan. 23Jakia jexe betsa mai pepa anu banadan, Diosun jancha ninkai pepakunkainkin yuda betsabu yusinkin jatu ikunwanmamisbudan, ja mai pepa anu jexe bana benei ewai bimiyatan 100 jexeyai inun, 60 jexeyai inun, 30 jexeyamis keskabuki— nuku aniki.

Miban pepa chakabube jusiakidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

24Januxun ana betsatian miyui betsawen yudan kaian Jesúsun yusinkin:

—Dios xanen ibui jaskamiskidi ana betsa matu yusinun ninkakanwen. Juni betsa jawen bai anu kaxun xekiwan jexe pepa banabaini kaken 25dasibi uxabun janua jaki sinatamis juxun jexe chakabu jabe jusikin sa abainken 26janua xekiwan jukunshina ma bimi taeai uinkin miban chakabu jabe benediai jusia bechitan 27janua jawen tsumabu bai anu buxun ja miban uinbain bai ibu yuikin: “Min bai anu xekiwan pepa min banatanima anudan, ¿jaskai miban chakabudi jusia yumeimenkain?” akabu 28bai ibuan jatu yuikin: “Eki sinatamistun ea ichakawakin atanimaki”, jatu wa, jawen tsumabun yuikin: “Ja miban chakabudan, ¿jau yumeyamanun betse betse atanpa?” akabu 29jatu nemakin: “Jamaki. Ja miban chakabu jusia betsekin xekiwandi man betsediatidubuki. 30Jau jabiaska jabe yumeyunun meyamayukanwen. Ja dabe jusia ewai janu jushiaintian tsekakin en jatu yunua ja miban chakabu dukun mextexun neatan manchianbu en kuaxanaii. Januxun en xekiwan bimi pepa mextekin ichawadiatan en dayadubun ea aduxunxankanikiki”, jatu waniki— iwanan,

Jexe pexeishtakidi inun misi xaxawamiskidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 4.30-34; Lc 13.18-21)

31-32ana miyui betsawen jatu yusinkin:

—Dios xanen ibui jaskamiskidi miyui betsa ninkakanwen. Junin jawen bai anu mostaza jexe jawen miban tibi banaima anua jatube ja mostaza jexe pexeishtajaidabia ewakin miban betsa binumai punyan ewapabushina jawen mebiki peiyabu tsaua jaki juindukunmisbuki. Dios xanen ibuidan jaska keskaki— itan

33ana miyui betsawen jatu yusinkin:

—Misi wakatsi ainbun xekiwan dudu midima kencha ewapa puchinin kesunxun jawen xaxawati eskadabes unpaxki nemustan jawen xaxawati xekiwan dudu kapan dasibi buspukidankin xaxawamiski. Dios xanen ibuidan, jaska keskadiki. Ja dukun juni betsan Diosun jancha ikunwain pepakunkainkin jawenabu yusian akeakeaya unanxubida midimabun ikunwantidubuki— jatu aniki.

34-35Ja xanen ibutan jaska janchanunbadiaikidi jawen jancha yuixunika Diosun yuikin:

‘Mai jidabi en damiwani anua jawada ean junenixun en jatu unanmaisma miyui betsa betsapawen yusinkin en jatu kainmaxunxanaii’,

aka ninkatan nuku kenexuniki. Jabias Diosun yuini keska wakin miyui betsa betsapawen Jesúsun yudabu yusinkin jawa miyuimawen yuiama miyui bestiwen jatu yusin chanikunkainiki.

Miban chakabu jusiakidi Jesúsun jatu xabakabi yusinikiaki, na janchadan

36Januxun Jesúsun yudan kaian yusinkin menetan jatu jenebaini jiwe betsan jikiaya janua nun jawen tsumabu jaki ichaxun yukakin:

—Miban chakabu jusiakidi min jatu yusinxudan, xabakabi nuku yuiwe— nun wa

37Jesúsun nuku yuikin:

—Ja miban pepa sa akadan, en matun Juchi Kayabi Iyuaki. 38Baidan, mai jidabiki. Jexe pepadan, jabun Diosun jancha ninkakin pewamisbudan, jabu enabuki. Jakia jexe chakabudan, jabun en jancha ninkama Satanásan jancha besti chibanmisbudan, jawenabuki. 39Ja inun, ja jaki sinatakin jexe chakabu sa axunmisdan, Satanáski. Ja inun, janu tsekatitian ixanaidan, ma mai jidabi keyuikiki. Ja jaskaitian mai anua jau yudabu bimi tseka keska wanunbun en nai tsumabu en jatu yunuxanaii. 40-41Jamen ja miban chakabu mextekin ichawadan, mai jidabi anuxun yudabun chakabuwakubainmisbu inun yuda betsabun jawa unanma jabun yusinkin jatu dasibi ichakawamisbudan, ea en matun Juchi Kayabi Iyuatun en nai tsumabu en jatu yunua jabun ja yuda chakabu ichawaxun 42chi nukaisma anu jatu udean janu jiwei peama kaxai xeta yenx yenx akubainxankanikiki. 43Jakia jabun Diosun jancha pepa ninkakubainmisbudan, en jatu katua janu en Epan jiwe anu nukube jiwei badi keskai chaxai ikibi ixankanikiki. Man pabinkiyabunan, ninkatan jakimayamakanwen— iwanan,

Jaskai Dios xanen ibumiskidi miyuiwen jawen tsumabudi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

44ana miyui betsawen nuku yuikin:

—Tsuanda juni betsan bai anu pei midima adukin maiwani june benamabia juni betsan pukinxun bechitan ibu wakatsi ikin jawaida ana jabianudi achimatan benimajaidakin pei june bikatsis ikin jawen mabu dasibi peiwen taexun jatu inan keyutan june yumetsukatsi ikama jawaida bai ibu anu kaxun jawen peiwen bai ibu watan ja pei maiwanibu bitiduki. Dios xanen ibuidan, pei midima adunibu junea keskaki.

45-46Jamen Dios xanen ibui jaskamiskidi betsadan, ninkakanwen. Mabu inanananikan perla chudi mane jawenduabu benabaunkin atimas ja mane jawendua jawa chakabuma bestichai kadujaida bechitan jawen kemukin bikatsis ikin jawen mabu dasibi jatu inan keyutan ja pei bixunwen taexun ja perla jawendua jawenas wakin biniki. Dios min xanen ibu waidan, jawada mabu min jayadan, ana jawen nuiama jenetan ja mabu betsa binun ixun ja besti min jawen nuiai keskaki— iwanan, 47ana nuku yuikin:

—Dios xanen ibui jaskamiskidi ana betsadan, ninkakanwen. Juni betsabun ianenwan anu jisin ewapa puntebaunxun baka betsa betsapa jikia 48jisin mataken ninibidan mashi anu mapematan janu tsauxun katukin baka ewapa piti pepabus kukiki nanekin jawen chudi chakabu putamisbuki. 49Janu badi jawen jeneaitianan, jabiaskadi wakin Diosun nai tsumabu bexun yuda pepabube yuda chakabu jusia unantan jatu katukin paxkatan 50chakabubu janu chi nukaisma anu jatu putaxankanikiki, janua jiwei peama jaska nun tenetiduma tenei kaxai jau xeta yenx yenx inunbunan.

51Na eska miyuiwen en matu yusianan, ¿man ninkai?— nuku wa

—Jaa, nun ninkaii— nun akeakea

52ana nuku yuikin:

—Jawen jiwe anuxun juni betsan jawen mabu betsa tibi adutan mekea unainkiki, mabu bena inun xenidan. Jaska tibi adumiswen taexun jawada mabu pepa bena inun xeni ja dabe kainmamis keska wakin Dios xanen ibuaikidi en yusian bena inun yusian xeni katukubainkin eadi chibankin ea ikunwandiatan Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun jatu pe yusindiatidubuki— nuku watan

Nazaret anu Jesús kanikiaki, na janchadan

(Mr 6.1-6; Lc 4.16-30)

53miyuiwen nuku yusin keyutan janua kainkaini 54Jesús janua yumeni anu kai nun jabe jikishinken ma jatu yusin beyamis jatun ichati jiwe anuxun Jesúsun jatu yusindianun ika jikixun jatu yusin taewaya jatu yusian ninkai jaska yusinanainsbumawen e itan yuinamei:

—Na junidan, ¿janixun jaska tsuan jawen kushipa tapinmashinamen, ja atimaska nun atiduma aki unanepajaidaidan? 55Nadan, ¿ji mabu wanikatun bakemamen? Jawen ewadan, Maríaki. Jawen betsabudan, Santiago inun, José inun, Simón inun, Judaski. 56Jawen puibudan, nenu nukube jiwediabuki. Jaskatan ¿janixun ja mesti jaska jawaida tapin keyushinamen?— itan 57jawen jancha bechipaiama ikunwanbumaken Jesúsun jatu yuikin:

—Diosun jancha yuixunika juxun yudabu jatu yusianyan betsa betsapabun ninkakin duawaibun jakia jawen mae anu kaxun jawenabudi jatu yusindia jabun jawen jancha danainbun jabiatiandi jawen jiwe anuabun danandiamisbuki— jatu watan

58januxun jawen yusian bechipaiama jawa ikunwankatsi ikabuma danainbun jawen unanmati dami atimaska ichapa Jesúsun jatu axunkin uinmama iniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index