Search form

Mateo 13:16-17

16-17—Na jaska yuinidan, man matun akaii, matun beduwen uinkin inun matun pabinkiwen ninkai natian man benimaidan. Chanima nukun xenipabu Diosun jancha yuixunikabu inun yudabu pepabun ea uinpaibiakin ea uianma inibuki. Ja inun, na man ea uiainan, ea uinkatsi ibiakin ea uianma inibuki. Ja inun, jabias man ninkaidan, ea ninkapaibiakin ea ninkamadi inibuki— akin

Jexe miyuikidi xabakabi Jesúsun jatu unanmanikiaki, na janchadan

(Mr 4.13-20; Lc 8.11-15)

18—Jaskawen taexun jexe sa aka miyuiwen en jatu yusinxudan, matu xabakabi yuinun ninkaidakanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index