Search form

Mateo 13:31-32

Jexe pexeishtakidi inun misi xaxawamiskidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 4.30-34; Lc 13.18-21)

31-32ana miyui betsawen jatu yusinkin:

—Dios xanen ibui jaskamiskidi miyui betsa ninkakanwen. Junin jawen bai anu mostaza jexe jawen miban tibi banaima anua jatube ja mostaza jexe pexeishtajaidabia ewakin miban betsa binumai punyan ewapabushina jawen mebiki peiyabu tsaua jaki juindukunmisbuki. Dios xanen ibuidan jaska keskaki— itan

33ana miyui betsawen jatu yusinkin:

—Misi wakatsi ainbun xekiwan dudu midima kencha ewapa puchinin kesunxun jawen xaxawati eskadabes unpaxki nemustan jawen xaxawati xekiwan dudu kapan dasibi buspukidankin xaxawamiski. Dios xanen ibuidan, jaska keskadiki. Ja dukun juni betsan Diosun jancha ikunwain pepakunkainkin jawenabu yusian akeakeaya unanxubida midimabun ikunwantidubuki— jatu aniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index