Search form

Mateo 14:13

Jesúsun 5,000 junibu pimanikiaki, na janchadan

(Mr 6.30-44; Lc 9.10-17; Jn 6.1-14)

13Januxun Juan jaska washinabu Jesús banabimabu ninkatan nun jawen tsumabu nuku yuikin:

—Janu tsua jiweabuma anu benanta juindukuin buyunankanwen— nuku wa janua Jesús nukubes xaxuwen kai janu tsua jiweabuma anu Jesús kai yudabu tsuan jatu yuiamabia ninkabaini chibain jatun mae anua main buaibun Jesús jikidiama jabu dukun jikia maniabun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index