Search form

Mateo 14:20-21

20-21dasibibun yani wai benimai pepeaibun janua ja misi meken besti inun baka dabe jatu paxkaxuna 5,000 junibun pikanxu jawa jatun ain inun jatun bakebu tanama ja piti texe wakanxu ichawakin 12 kuki nun jawen tsumabun matawanibuki.

Jesús ianenwan bemaki bepai kainikiaki, na janchadan

(Mr 6.45-56; Jn 6.16-21)

22-23Janua bebunkidi nukun dukun ianenwan nun pukei kanun nun jawen tsumabu xaxuwen nuku yunua nun kaya yudan kaiandi jatu nichinbaini mati anu ka Diosbe janchai meshu medan Jesús ja mesti niken

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index