Search form

Mateo 15

Jawada atimapa nun shinanmistun nuku chakabuwamiskiaki, na janchadan

(Mr 7.1-23)

1Janua betsatian Jerusalénkidia bai beshianbu fariseobu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmis betsabu Jesúski nukuxun uinkin yukakin:

2—Nukun xenipabun beya chibankin pidiama nun mepanui taemiski. ¿Jaskakin min tsumabun nukun xenipabun beya chibanma mepanuama pikanimenkain?— akabu

3jaska waibu Jesúsun jatudi yukakin:

—Matunan, matun beya chibankin Diosun yununi betsa watan ¿jaskakin man ana chibainsbumamen? 4Jaska Diosun yuini matu yuikin shinanmanun ninkakanwen. “Matun epa inun matun ewa medabewakin jatu duawakubainxankanwen. Jakia matun ibubu man jatu ichakawaya jau matu tenanxanunbunwen”, akin yunubianiken 5jakia matundi juni betsa yusinchakakin: “Matun ibubu jawadawen medabewati mabu man jaya man jaki tanabia Templo anu inankuinkatsi man butidu man shinantiduki. Tsuan matu ana bikawatidubumaki”, iwanan, jatu yusinmisxun 6ana jatu yusinkin jau jatun ibubu ana jatu duawakin medabewayamanunbun pepaibu jaska nemakin man jatu bextekubainmiski. Jaska wakin Diosun yununi danankin matun beya betsa betsapa besti man chibankubainaii— iwanan 7—Bebunkidi Isaías man bepadamenikabukidi Diosun yuimakin:

8‘Na yudabunan, jatun janchawen ea kenwanbiakin

jatun juintiwen ea shinainsbumaki.

9Ja inun, ichatan jawa ea kenwankin pewaisbumaki.

Jakia junibun yunuawen besti jatu yusinkubainmisbuki’,

aka jawen jancha yuixunika Isaíasin ninkatan nuku kenexuniki— jatu atan

10januxun Jesúsun yudan kaiandi kenakin jatu ichawaxun yusinkin:

—Na jaskaibukidi matu yusinun ninkatan tapinkanwen. 11Jawada yudabun piabu jawa jatu chakabuwaismaki. Jakia yudabun juinti medanua jawada jancha chakabu shinain anua taxnikin jatun jatu chakabuwamiski, Dios sinatamakinan— jatu waya

12janua nun jawen tsumabun shinanbidan Jesús dapi nitan nemakin:

—Ja fariseobu min jatu yusiain ninkatan mia ninkama miki sinataibudan, ¿min uianmamen?— nun wa

13Jesúsun nukudi yuikin:

—Tsuabunda ea inun en Epa ikunwanma nukun jancha danainbu en Epandi jatu danandiaxanikiki, miban tsuan banama jamebi jukuinma tachayabis betsea keska wakinan. 14Jau shinan inunbunwen. Juni bekunman juni betsa jabe bekun iyupai jadakidi iyuai unanma jabia dabe mikin maebain di idabemisbuki. Ja bepadameaibu jaska keskabuki, jabun tsua medabewatidumadan. Jaskaken jawa jatu yuiyamakanwen— nuku wa

15Pedron Jesús yuikin:

—Na min pitikidi jatu yusinxudan, xabakabi nuku yuiwe— aka

16Jesúsun nuku yuikin:

—Matundi, ¿man ninkakin pewadiabumamen? 17Xabakabi matu yusinun ninkakanwen. Jawada yudabun piabu jatun shinanki naneama jawa jatun shinan chakabuwatidumaki. Jakia jawada piabu jatun jatuki nanea puiabu kainmiski. 18Jakia jatun shinan medanua jawada chakabu jaya jawen chakabumisbuki. 19Janua eska yudabu jaya jatun shinan uke medan aduabu chakabu shinankin xabakabi taxnimamisbuki, eska tibi shinan medanua xabakabi kainkinan, juni betsaki yubakatan tenankinan, juni betsan ain chutankinan, xebi jayabu chutabaunkinan, yumetsuidan, chani chakaidan, yuda betsa ja akinan. 20Jaska tibi yudabun shinan anua taxnikin jatu chakabuwamiski, Dios sinatamakinan Jakia fariseobun beya chibanma mepanuama pikin Dios sinatamatidubumaki— nuku aniki.

Sirofenicianawa ainbun ikunwainwen taexun Jesúsun medabewanikiaki, na janchadan

(Mr 7.24-30)

21Janua Jesús kainkaini mae dabe Tiro inun Sidón dapi kaken 22janua judiobuma Cananawa ainbu betsan Jesús bechitan chibain kakin unanxubima juu akin kenakin:

—Yusinaan, min Davidin babaki. Ewen dabanan ikin en ainbu bake yushin chakabun ea bika tenemainkikiki. Ea kainmaxunyuwe— akubidanaya 23Jesúsun ninkabiai jawa yuiama kai tini tini ikainaya januxun nun jawen tsumabun yunukin:

—Juu ikin nuku mese wabidanikiki. Nichinwen, jau kanunan— akin nun yuikubaina

24atimas Jesús niti itan ainbu yuikin:

—Israelbu chaxuwan benuabu keska besti en jatu yusinkubainun Diosun ea yununiki. En mia medabewatidumaki— abia ninkama

25jukidan ja bebun danti itan yuikin:

—Xanen ibuun, ea jaska wama ea medabewawe— aka

26Jesúsun yuikin:

—Israelbun piti bianxun kaman anu putatimaki— akaya

27ainbun jantsidi ana yuikin:

—Jeen. Jabiaskaki. Xanen Ibuun, en kaman keskaki. Israelbun tapukixun piabu jawen pese kamanen mitumisbuki. Jaska keskadi wakin en bake medanua yushin chakabu ea kainmaxunyuwe— aka

28ninkatan Jesúsun yuikin:

—En jaska yuiai ikunwankin min pe yuiaii. Jaskaken min bake anua yushin chakabu ma kainkainxuki. Uinditanwen— akaya

jabiatiandi jawen bake medanua yushin chakabu kainkainaya kayanikiaki.

Isin betsa betsapa jayabu Jesúsun jatu xuxawanikiaki, na janchadan

29Jaska wabidani janua iaketankidani Jesús kainkidani Galilea ianenwan ketanbidankin binubaini mati anu mapekea tsauken 30janu tsaua shinanbidani yudan kaianen jawenabu isin teneaibu jau Jesúsun jatu xuxawaxunun tidibu inun, bekunbu inun, chantui tsedesnibu inun, juyubu inun, isin betsa betsapa teneaibu iwexun ja dapi jatu janabu xuxawai 31uinkin ja juyunibu janchaibu uinkin chantui tsedesnibu ni peaibu uinkin bekunibun uiainbu uin jabaa iake iakekin Israelbun mekenika Dios kenwankin taewakubainaibun

Jesúsun 4,000 junibu pimanikiaki, na janchadan

(Mr 8.1-10)

32jabianuxun nun jawen tsumabu Jesúsun kenaxun nuku yuikin:

—Ma xaba dabe inun besti ea ninkakin jabun piti ma keyuabuwen taea en jatuwen nuiaii. Jatun jiwe anu piti mais en jatu nichian bui bai puchinin punu nukai babui unanyamastidubuki— nuku waya

33—Janu tsua jiweabumanua jania piti bixun jati junibu nun jatu pimatidumaki— nun wa

34Jesúsun nuku yukakin:

—¿Jati misi man jayamen?— nuku wa

—Siete misi inun baka pishta eskadabes nun jayaki— nun wa

35januxun Jesúsun ja yudan kaian yunukin:

—Ja main tsaubaunkanwen— jatu watan 36ja siete misi inun bakadi bixun Dios kenwantan misi tunkepakekin bakadi tekepakekin nun jawen tsumabu nuku inanpakea ja yudan kaian nun inan akeakebauna 37-38januxun dasibibun yaniwai benimai pepeaibun 4,000 junibu besti tanakin jatun ainbuaibu inun jatun bakebu nun tanama januxun ja pikanxu jatun texe ichawakin siete kuki nun matawaya 39Jesúsun jatu yunukin:

—Ma en kai inun budikanwen— jatu wabaini janua nun jawen tsumabubes xaxun inatan kai Magadán mai pakea anu nun kaniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index