Search form

Mateo 16:21

Mawaxanaikidi Jesúsun jatu banabimanikiaki, na janchadan

(Mr 8.31–9.1; Lc 9.22-27)

21janua Jerusalén anu ka jaska waxanaibu nuku yusinkin taewakin:

—Eki sinatakin ea ichakawakin judio xanen ibubu inun, Diosbe nukunabu janchaxunikabu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun ea danankin ichakawakin ea jatu tenanmabu xaba dabe inun bestitian en ana bestenxanaii— akin

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index