Search form

Mateo 17:20-21

20-21Jesúsun nuku yuikin:

—Ea ikun kayabijaidawadiama man atiduma ixuki. Chanima jancha en matu yuiai ninkakanwen. Mostaza jawen jexe pexeishtabia banabu ewai ji ewapamiski. Jabiaskadi wakin ea ikun pishtawabiakin en kushipa shinankin na mati yuikin: “Nenua maei betsa anu katanwen”, man wa matu ninkatan ja mati maetiduki. Jamen ea ikun kayabi wakin dasibi man jaska atidubuki— nuku watan

22janua dasibi nun jawen tsumabu jabe kai Galilea anu nun jabe kakunkaunaya Jesúsun nuku yuikin:

—Ea en matun Juchi Kayabi Iyuadan, tsuanda ea jatu achima

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index