Search form

Mateo 18:10

Chaxuwan benua benamisbu keska miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 15.3-7)

10ana nuku yusinkin:

—Na bakeishtan ea ikunwain keskabu jawa keinsbumadan, Diosun nai tsumabun jatu mekei en Epabe beisinain jabe janchakin jatu medabewamisbuwen taexun jawa jatu ichakawakin dananyamakubainkanwen— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index