Search form

Mateo 19

Junin jawen ain jenetimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 10.1-12; Lc 16.18)

1Januxun Jesúsun nuku yusin menetan Galilea anua kainkaini kai Jordán jene kexa betsaudia este badi juaikidia Judea mai pakea jatiuma anu nun jikiaya 2Jesúski yudan kaian ichakin isin teneaibu iweaibu jatu kayawakin jatu xuxawaxunpakeaya

3januxun fariseobu jatiditun Jesús unanti watan jaki bepadamenun ika jaki kematan yukakin:

—Jawen jamapaiwen taexunan, ¿juninan, jawen ain jenetimen?— akabu

4-5Jesúsun jatu yuikin:

—Diosun jancha Moisin nukun xenipabu yusinxun kenenidan, ¿man uinsmamen? Matu yuinun ninkakanwen. Diosun damiwakin taewakinan, juni inun ainbu damiwaniki. Januxun Diosun Moisés yudabu jatu yusinmakin yuikin: “Junin ainbu ainwankatsi jawen ibubu dapaxkabaini ka ainyantan jawen ainbe ketaxameawen taea ana yuda dabema jabias yuda bestichai keska jiwetidubuki”, aniki. 6Jaskaken Diosun juni inun jawen ain yuda bestichai keska jatu wa junin jawen ain dapaxkabainkin jenetimajaidaki— jatu waya

7januxun fariseobun Jesús ana yukakin:

—Jamen Moisin nukun xenipabu yusinkinan: “¿Jaskakin animen, tsuanda jawen ain jenekatsi ikin jabe itimaskatanan, jawen taexun ainbu jeneti kene inankin: ‘En mia ana ainwanmaki’, iwanan, kene inantan jau taxnibainxanunbunwen”, akinan, jaskakin jaska jatu axunimen?— akabu

8Jesúsun ana jatu yuikin:

—Matun xenipabu juinti kushiken Moisin jaska jatu yununiki. Jakia Diosun dasibi damiwakin taewatanan, jaska yunuama iniki. 9Chanima en matu yuiaii. Jamapai shadabu chani ninkatan sinatakin jawen ain jenetidubumaki. Jamen jenetan kainkain ainbu betsa ainwainan, ibubis chakabumisbuki. Jakia tsuanda jawen ainin juni betsa chutamabiatan yuiama padanyanan, jawen ainan jenetiduki— jatu waya

10nun jawen tsumabun Jesús yuikin:

—Juni ainyantan jau ana jeneyamaxanunbun Diosun nemaniwen taeadan, ainbu biama chutauma unanuma jiwea pepamenkaintsa— nun wa

11Jesúsun nuku yuikin:

—Chanimaki. Jakia juni dasibibu jaska jiwetidubumabiaken jabu Diosun katuxun medabewakin jaska yunumis bestibu jaskai jiwetidubuki. 12Juni bestibu jubuxkuma kaian ewatan chutatidubumaki. Ja inun, juni bestibu jubuxkuya kaian ewai esclavo dayaduwakin jubuxku biabu chutatidubumadiki. Jakia juni bestibu jubuxkuya kaian ewatan Diosun jancha yusin besti dayakin chutaisbumadiki. Tsuabuda jaska jiwetidubudan, jau jiwekubainunbunwen— nuku waya

Jau Diosun bake mishtinbu duawanun Jesúsun yukaxunikiaki, na janchadan

(Mr 10.13-16; Lc 18.15-17)

13januxun mamepipakekin jau Dios yukaxunun Jesús anu jatun bakebu jabun iweaibu nun jatu nemanun ika ikaya 14uinkin Jesúsun nuku yuikin:

—Jatun bake mishtinbu ea anu iweaibu jatu nemayamakanwen. Dios xanen ibuaitianan, na bake mishtinbu eki dateabuma keskabu besti Dioski dasixankanikiki— nuku watan

15bake mishtinbu mamepipakekin Diosun jau unanuma duawanun jatu dasibi yukaxuntan janua kainkainaya

Bedunan mabu ichapaya Jesúsbe janchanikiaki, na janchadan

(Mr 10.17-31; Lc 18.18-30)

16janua bedunan betsa mabu inun bai midimaya Jesús anu kaxun yukakin:

—Yusinaan, ¿mia yukapa? Jiwea kayabi bikinan, ¿jawa pepa akubainkin en jiwea kayabi en bitidumen? Ea yuiwe— aka

17Jesúsun yuikin:

—¿Jaskakin pepatikidi min ea yukai? Dios besti pepaki, ¿min unanmamen? Jakia jiwei ikibi ikatsidan, Diosun yunuti inun jawen nemati chibankin jeneyamaxanwen— aka

18bedunantun Jesús yuikin:

—¿Jadatumen?— aka

—Juni betsaki sinatakin tenantimaki. Ainbu min ainma chutatimaki. Yumetsutimaki. Juni betsaki chani chakatimaki. 19Matun ibubu duawakubaintiki. Jaska inun, min jabube jiweabu duawadiakubainkanwen, ibubis nui man mekemis keskaidan— aka

20bedunantun ana yuikin:

—Na dasibi min ea yuiaidan, bakeishtatun tapinixun en jeneismaki. ¿Jawa betsa Diosun yununi en adiamamen?— aka

21Jesúsun ana yuikin:

—Min ea pe yuiaii. Na besti min shinandiamaki. Mia yuinun ninkawe. Nai anua Diosun manakuti pepa bikatsis ikin min jawada dasibi jaya jatu inan keyutan ja pei min bishian ja nuitapaibu inankuintan chintuanma ebe kakin ea chibankubainxanwen. Min jaskakunkainaiwen taexun jiwekuian kayabi min bixanaii— aka

22januxun bedunan mabu ichapa jayatun Jesúsun jaska yuiai ninkai jawen mabuwen taea pes juinti nishmai keyutan ana jawa yuiama kaya

23-24Jesúsun nuku yuikin:

—Chanima en matu yuiaii. Ja yuinaka ewapa camellodan, ja xumux jawen chixuiki jawen yuda kainmakinan, tsuan atidumaki. Jakia jaska keska bikadan, juni mabu ichapayadan, jawen mabu besti shinain jawen nuikin jatun shinan betsa wama Dioski chiti itidubumaki— nuku waya

25—Jabaa!— iki yuinamei:

—Jaskakenan, ¿tsuabu Diosun nuku mekekin paxawakin jiwematidumen?— nun ikaya

26nukuwen nuikin Jesúsun ana yuikin:

—Dateyamakanwen. Yudabun jaska watidubumajaidabiaken Dios nuikipatun dasibi matu axuntiduki— nuku waya

27Pedron yuikin:

—Yusinaan, nukunan, mia chibankatsi ikinan, jawada nun jaya dasibi bashikin keyubidan nun ma mia chibanpakeaii. Nun jaskakidanimadan, ¿nun jawa jayaxanai?— aka

28Jesúsun ana nuku yuikin:

—Chanima en matu yuiaii. Badi jawen jenei keyuaitian en Epan dasibi benawaya en jabe xanen ibuaya chintuanma man en 12 tsumabun ea chibankubainmisbu ebe xanen ibukin Israelin 12 bakebu xukua akeakeabu man unanti wanun badiaii. 29Jaska inun, tsuabunda ea chibankin Diosun jancha kakape yusintanun ixun dasibi jatun jiwe jenekin jatun betsabu inun jatun puibu xununbainkin jatun ibubu xununkin jatun bakebu bashikin jatun bai jenekin keyubain yusinkubainmisbuwen taexun na jabiatian Diosun ana jatu manakukin duawamisxun jaska uatian jiweshinawenma Diosun pepawen jatu manakujaidakin jaska tanatidubuma jatu ichawamakubainshinxun janu ma badi keyuaitian jiwea kayabi jatu inanxanikiki. 30Jaska inun, yuda ichapabu na jabiatian kenkin yunumisbudan, Diosun jatu kenwanma ixanikiki. Jakia betsabu na jabiatiandi jawa kenkin yunuisbumadan, Diosun jatu kenwankin xanen ibujaidawaxanikiki— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index