Search form

Mateo 19:23-24

23-24Jesúsun nuku yuikin:

—Chanima en matu yuiaii. Ja yuinaka ewapa camellodan, ja xumux jawen chixuiki jawen yuda kainmakinan, tsuan atidumaki. Jakia jaska keska bikadan, juni mabu ichapayadan, jawen mabu besti shinain jawen nuikin jatun shinan betsa wama Dioski chiti itidubumaki— nuku waya

25—Jabaa!— iki yuinamei:

—Jaskakenan, ¿tsuabu Diosun nuku mekekin paxawakin jiwematidumen?— nun ikaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index