Search form

Mateo 19:29

29Jaska inun, tsuabunda ea chibankin Diosun jancha kakape yusintanun ixun dasibi jatun jiwe jenekin jatun betsabu inun jatun puibu xununbainkin jatun ibubu xununkin jatun bakebu bashikin jatun bai jenekin keyubain yusinkubainmisbuwen taexun na jabiatian Diosun ana jatu manakukin duawamisxun jaska uatian jiweshinawenma Diosun pepawen jatu manakujaidakin jaska tanatidubuma jatu ichawamakubainshinxun janu ma badi keyuaitian jiwea kayabi jatu inanxanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index