Search form

Mateo 19:4-5

4-5Jesúsun jatu yuikin:

—Diosun jancha Moisin nukun xenipabu yusinxun kenenidan, ¿man uinsmamen? Matu yuinun ninkakanwen. Diosun damiwakin taewakinan, juni inun ainbu damiwaniki. Januxun Diosun Moisés yudabu jatu yusinmakin yuikin: “Junin ainbu ainwankatsi jawen ibubu dapaxkabaini ka ainyantan jawen ainbe ketaxameawen taea ana yuda dabema jabias yuda bestichai keska jiwetidubuki”, aniki. 6Jaskaken Diosun juni inun jawen ain yuda bestichai keska jatu wa junin jawen ain dapaxkabainkin jenetimajaidaki— jatu waya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index