Search form

Mateo 2:17-18

17-18Bebunkidi jawen jancha yuixunika Jeremías Diosun yuikin:

“Jerusalén kema mae betsa Ramá anua

Jacobun ain Raquelin baba ainbuaibu

jatun bakebu jatu deten keyunshinabu manui

sain ikaibu ninkakin tsuan jatu nesewatidubuma iki kaikiki”,

aka ninkatan keneniki. Jaska keneni nakushkin soldadobun jatun bakebu deten keyunibukiaki.

Nazaret anu Jesús iyunibukiaki, na janchadan

19-20Janua Herodes ma mawashinken Egipto anua José uxa namaya Diosun nai tsuma ana juxun yuikin: “Joséen, janun bestenwen. Jabun ja bake detenun ika ikimabudan, ma mawashinabuki. Janu Israelbun maiwan anu ja bake jawen ewabe ana jawendi iyudiwe”, aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index