Search form

Mateo 20

Dayakapabu tibikidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

1ana nuku yuikin:

—Dios xanen ibui jaskamiskidi ana matu yusinun ninkakanwen. Dios xanen ibuidan, bai ibuan dayakapabu katutan jatu yunupakemis keskaki. Penai taeaya jawen bai anu jau uva tsekaxuntanunbun dayakapabu katuxun 2yuikin: “Man ea dayaxuni ka badi kai jikiaya xaba jidabi daya pei en matu inaiin”, iwanan, dayakapabu jawen bai anu jatu yunua buabun 3janua ma badi chikeyaya jawen mae namakis jemaintin anu juni betsabun jawawama uinkin 4jatu yunukin: “Matundi en bai anu en bimi ea tsekaxuntankanwen, badi kai jikiaya en matu paka pewaidan”, jatu wa buabun 5janua bai ibu ana badi manananbi taxnikaun juni betsabu jatu yunua buabun ana badi nai puchinin dakaken juni betsabudi jatu yunua buabun 6janua ma badi jiki kemaya ana jawen mae namakis jemaintin anu kaxun juni betsabun jawawama uinkin jatu yukakin: “¿Jawai badi chaitanai man dayama ibaiai?” jatu wa 7jabundi yuikin: “Tsuan nuku jawa yunuama nun ikaii”, akabu bai ibuan jatu yunukin: “Matudi en bai anu kaxun en bimi ea tsekaxuntankanwen, ma badi jikiaya en matu paka pewaidan”, jatu wa buabun

8janua ma meshu beaya bai ibun dayaibu uinika yunukin: “Ea dayaxuntankanxu jatu kenaxun jabianus kesua pei ea jatu inan akeakeaxuntanwen. Ja dama bukanxu ja dukun jatu paka taewabainkin ja jabu dukun buabu jawen jenekin jatu pakakin keyutanwen”, aka kaxun 9ja dama bukanxu jabu dukun kenaxun xaba jidabi daya pei jatu inankin keyutan 10janua ja badi nai puchinin dakaken dayai buabu jatu kenaxun jabianus kesua pei jatu pakatan janua ja badi manananbi dayai buabu jatu kenaxun jabianus kesua pei jatu pakatan janua ja badi chikeyaya dayai buabu jatu kenaxun jabianus kesua pei jatu pakatan janua jabu dukun buabu bekin shinain: “Ja jatu pakai binumakin nuku inainmenkaintsa”, ibiaibun jabianus kesua pei binuama jabias jatu inandiaya 11jabun pei bitan bai ibuki sinatakin ja akin 12yuikin: “Badin nuku kua niskain xaba jidabi nuku besti dayai nun nuitapabaixuken ¿jaskakin ja dama bubiakanxu daya eskadabesbiakanxuken nuku itsawakin xaba jidabi daya pei min jatu pakaxumen?” akabu 13bai ibuan jatu bestichai yuikin: “Jatixun kesua ma bebunkidi en mia yuba en mia pakaxuki, mia padanmadan. 14-15Ana eki sinatama en mia pakaxuya kadiwe. Jakia na dama bukanxu matu itsai xaba jidabi daya pei en jatu inanxudan, jawa chakabumaki. Ja pei man jawen nuiaidan, matunamaki. Enaki. Jameen en jatu duawaya ¿min daka en peiwen nui ikai?” aniki.

16Jaskawen taexun yudabu babuaibun shinan pepakin ea dananma en jancha chibankin taewaibu pepawen en jatu mekexanaii. Jakia badi ichapa en jancha chibain ikunwanmisbu ja kachukea jabu keskadi en jatu mekekubainxanaii— nuku waniki.

Mawaxanaikidi dabe inun bestiki Jesúsun jatu yuinikiaki, na janchadan

(Mr 10.32-34; Lc 18.31-34)

17Janua Jerusalén baikidi nun kaya yudan kaian nukubedi buaibun januxun Jesúsun nun jawen 12 tsumabu besti kenaxun tadi paxkabain nuku yuikin:

18—Jerusalén anu na jabiatian nun kaidan, man unaiin. Januxun en matun Juchi Kayabi Iyua Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu tsuanda ea jatu achima 19jabun ea tenankatsis ikin nawa betsabu ea jatu yunuabu jabun ea kaxe wakin ea kusha kusha akin cruzki mastaxun ea tenanxankanikiki. Ea tenanbu janua mawa xaba dabe inun besti kaya en ana bestenxanaii— nuku waken

Santiago inun Juanen ewan Jesús jatu yukaxunikiaki, na janchadan

(Mr 10.35-45)

20chipu Zebedeon bake Santiago inun Juan jatun ewabe kai Jesús besti niaki nukutan jatu jancha waxunun ika ja bebun danti itushiaya 21Jesúsun yukakin:

—¿Mia jawa medabewapa?— aka

jatun ewan jatu yuixunkin:

—Min nukun xanen ibuaitianan, na en bake dabe jau mibe xanen ibuxanun min inaitian betsa min yusiudi inun betsa min yusmaudi ea jatu katubain tsaumaxunxanwen— akaya

22jawen bake dabe uinkin Jesúsun jatu yuikin:

—Man jaska ea yukaidan, man unandiamaki. Jawada en tenexanaidan, ¿man idiatidumen?— jatu wa

—Nun idiatiduki— akabu

23Jesúsun ana jatu yuikin:

—Chanima ea ichakawaibu en isin tenexanai keska man idiaxanaii. Jakia en yusiudi inun en yusmaudi tsauntan tsua ebe xanen ibuxanaidan, ibubis en yunutidumaki. En Epa Diosun jatu katunidan, jabudan, ebe ixankanikiki, xanen ibuidan— jatu waya

24janua Santiago inun Juan jaska yuka ikaibu nun jawen 10 tsuma betsabun ninkai nun jatuki sinataya 25januxun nun jawen tsumabu betsabu ana nuku xuku watan yuikin:

—Jaska nawa xanen ibubun jawenabu ja akin jatu mese wabetanan kushipawen jatu yunumisbu man unaiin. 26Jakia matubunan, jaska shinanyamakubainkanwen. Matu anua tsuada xanen ibukatsis ikinan, jau dasibi matu medabewakin duawakubainunbunwen. 27Jabiaskadiai tsuada xanen ibukatsis ikidan, dasibibun tsuma jau idiakubainunbunwen. 28Jamen ea iki juidan, en matun Juchi Kayabi Iyuabiadan, jau ea duawanunbun ika en juamaki. Jakia matu debuxunkin yuda ichapabu benuabu mexpamatan matu jiwemanun ika en juniki— nuku waniki.

Juni bekun dabe Jesúsun bepexkin kayawanikiaki, na janchadan

(Mr 10.46-52; Lc 18.35-43)

29Janua Jericó maewan anu nun jawen tsumabube Jesús jikia ibai nun jabe kainkainaya yudan kainen nuku chibainbun 30janu bai kaya kexa juni bekun dabe tsauabu Jesús juai juni betsa chaniaibu ninkatan januxun jabun unanxubima yuikin:

—Davidin baba Xanen Ibuun, nukuwen nuiwe— akubainaibun

31ichapabun nemapaibiabu ana unanxubimajaida yuikin:

—Davidin baba Xanen Ibuun, min miamenkain, nukuwen nuiwe— akabu

32janua Jesús niti itan juni bekun dabe kena beaibu jatu yukakin:

—¿Jawa matu medabewapa?— jatu wa

33ja dabetun yuikin:

—Xanen Ibuun, ana nun uinun nuku bepexwe ika nun ikaii— akabu

34Jesús jatuwen nuikin jatun bedu mekin jatu bepexa jawaida uinkin pewatan Jesús chibanbaini nukube bunibuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index