Search form

Mateo 21

Jerusalén maewan anu Jesús jikinikiaki, na janchadan

(Mr 11.1-11; Lc 19.28-40; Jn 12.12-19)

1Janua Jesús Jerusalén anu kai Betfagé anu kemai Olivos Mati tetanbaini Jesús niti itan jawen tsuma dabe 2jatu yunukin:

—Ja mae besuudi kayanbis buxun burro yuxan tsua jaki katsaumediama jawen bakebe nexea bechitan tepetan ja dabe beyutankanwen. 3Ja inun, tsuanda matu yukakin: “¿Jawakatsi man tepebainai?” matu wa yuikin: “Nukun Xanen Ibun nuku yunua nun bixunyuaii, samama jabianudi nuku bemaikikidan”, jatu watankanwen— jatu wa buaibun

4-5januxun bebunkidi jawen jancha yuixunika Zacarías Diosun yuikin:

“Jerusalén anu jiweabu yuikin: ‘Uinkanwen. Matun Xanen Ibu pepa keinsma burro bake kamaki tsaua jikixanikiki’, jatu yuiwe”,

aka ninkatan Zacaríasin yuitan keneniki. Jaska yuini menei inun ika jawen tsuma dabe Jesúsun yunua 6ja dabe kaxun jaska Jesúsun jatu yuia jabiaskadi wakin 7burro bakeya bexuanbu nukun bemakia tadi pekatan nun kabekanxuna Jesús jaki inatan katsaumekainaya 8janua yuda ichapabia jatiditun jatun bemakia tadi bai namaki nabekanbainunbun betsabundi xenpan mextexun jabiaskadi wabainaibun 9jabu bebuaibu inun jachun beaibun benimachakayamabainkin jui kushipawen jawenchains yuibainkin:

—Aichu! Aichu! Diosun kushipaya juaidan, benimawakin duawanankanwen. Yavé Dios dasibi binuatun kushipaya nuku mekei juikiki, nukun xenipabu David ipauni keska jawen baba xanen ibujaidaidan. Kenwanankanwen— akubaini bui

10janu Jerusalén anu Jesús jikiaya jaskakubainaibu ninkatan uinun ika bei:

—Nadan, ¿tsuamen?— ibidan ibidanaibun

11Jesúsbe bukin jatu yuikin:

—Diosun jancha yuixunika Jesúski. Galilea mai pakeanua jawen mae Nazaretki— jatu akubainaibun,

Templo jemaintin Jesúsun pewakin xunpi wanikiaki, na janchadan

(Mr 11.15-19; Lc 19.45-48; Jn 2.13-22)

12janua Templo jemaintin kenekauanu Jesús jikikainkin jawen Dios daewati inabu kuamisbu chaxuwan inun, ina awa inun, deiwan inananainbu inun biaibu jatu nichinkin pei janua bianananmisbun tapu nadabekin deiwan inanmisbun jawen kenedi nadabediakin 13jatu ja akin yuikin:

—Jawen Templokidi jawen jancha yuixunika Isaías Diosun kenemani matu yuinun ninkakanwen. “En jiwedan, janua ebe janchakin ea kenwanxankanikiki”, ibianiken na jiwe jemaintin xabatudu anua man yumetsun jiwe wamisbuki— jatu wakin jatu nichinkin taxnimakin keyuaya

14janua ja Templo jemaintin anu bekunbu inun kistsedesnibu Jesús anu iweabu jatu kaya waya 15Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun jaska jawen unanmati damiwai uinkin inun jabianuxundi bake mishtinbun kenwankin: “Davidin baba pepajaidaki”, iki shan shanki ikaibun ninkadiai jaki sinatakin 16Jesús yukakin:

—¿Mia jaska waibudan, min ninkai?— akabu

Jesúsun jatu yuikin:

—Jaa. Jabia en ninkaii. Diosun jancha yuixunikabun jaska ekidi kenenibudan, ¿man uindiamamen? Salmoskidi matu yuinun ninkakanwen:

‘Min pepajaidawen taexun bake mishtinbu inun chuchu akaibun mia kenwanxankanikiki’,

aka matu kenexuniki— jatu watan

17januxun jatu jenebaini Jerusalén anua kainkaini Betania anu uxatanun ika nun kaniki.

Jesúsun ji bimiuma bechitan yupunikiaki, na janchadan

(Mr 11.12-14, 20-26)

18Uxashini bestenkaini Betania anua ana Jerusalénkidi Jesús kai bunikainkin 19ji betsa higuera benanta tupan bai kexa nia bechitan jawen bimi jayamenkain uintanun ika kaxun jawa bimi jayama jawen peis besti uinkin Jesúsun ji bimiuma yupukin yuikin:

—Jau tsuan min bimi ana piyamaxanunbun ana bimitaskayamaxanwen— akaya

jaskabiama e iskaun jawen pei nidi iki xanaya 20nun jawen tsumabun uin jabaa! iwanan, Jesús yukakin:

—¿Jaskai ja ji jawaida xanaimenkain?— nun wa

21Jesúsun nuku yuikin:

—Chanima en matu yuiaii. Man jadatutunda ea ikunwain shinan dabeyama na ji en axu keska wakin na mati yuikin: “Matipaan, mimebi tsekekain ianenwan medan pukutanwen”, man waya Diosun jaska yunuxanikiki. 22Ja inun, Diosun kushipa unain shinan dabeyama jabe janchakin yukakubainkanwen. Man jaska wai matu medabewaxanikiki— nuku abaini

Jesús jaskai kushipaikidi yukanibukiaki, na janchadan

(Mr 11.27-33; Lc 20.1-8)

23janua Templo jemaintin anu jikixun Jesúsun yuda ichapabu kakape yuikin jatu yusianyan Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun xanen ibu betsabun Jesús nemanun ika bexun yukakin:

—Na min eska waidan, ¿tsuan jawen kushipa mia yunuimawen min aki ikai? ¿Tsuan jawen kushipa mia inainmamen, min jaska wanunan?— akabu

24Jesúsun jatu kemakin:

—Entsedi en matu yukai matun dukun ea yui taewakanwen, man ea yuiaya jawada man ea yukai en matu yuidiai ninkakanxunan— itan 25—Nashimanika Juan jau jatu nashimanun yunukinan, ¿tsuan kaya yunuyama man shinain, Diosundaka, junibundaka? Ea dukun yuikanwen— jatu wa

janua jabudi june yuinamekin:

—“Diosun yunuyamaki”, nun wadan, “¿Jaskakin Juanen jancha man ikunwanma ikimamen?” iwanan, nuku kunyan atiduki. 26Jamen Diosun Juan yunuyama yuda midimabun ikunwainbuwen taea jabuki datekin yuikin: “Junibun yunuyamaki”, nun wapanan nun jaska yuitidumaki— iwanan, 27jabun Jesús yuikin:

—Nun unanmaki— akabu

Jesúsun jatu yuidiakin:

—Jaskakenan tsuanda jawen kushipawen ea yunuimadan, eandi en matu yuiamaki— iwanan,

Juni bake dabeyakidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

28jabias xanen ibubu dake wanun, iwanan, Jesúsun miyuiwen ana jatu yuikin:

—Juni betsa juni bake dabeyakidi yusintan matu yukanun ninkakanwen— ixun, jatu yuikin:

—Jawen bake betsa yunukin: “Epaan, ikis en bai anu dayakin en uva bimi ea tsekaxuntanwen”, aka 29jawen baken yuikin: “En dayakatsi ikamaki”, ibia janua shinan betsatan bai anu ka dayajaidaimaki. 30Januxun jawen bake betsa jawen epan bechitan jadi yunukin yuikin: “Miandi en bai anu dayakin en bimi ea tsekaxuntanwen”, aka jawen baken yuikin: “Peki. Ia, en kaii”, ibia kama ikimaki. 31-32Jaskakenan, ¿matu yukapa? ¿Jadatutun jawen epan yunua ninkatan axuinmamen?— jatu wa

—Ja ja dukun yunuimatun ninkakin axuntanimaki— akabu

Jesúsun jatu yuikin:

—Eskatian chanima en matu yuiaii. Nashimanika Juan taxnimaxun jaskai jiwei peti matu yusinbia jawa matun shinan betsa watan man ikunwanma ikimabuki. Jakia ja gobierno pei bixunika chakabubu inun ainbu jininipabun Juanen jancha ninkakin ikunwainbu uinbiakin matun man shinan betsa wama ikubainshinabuki. Jabiaskadiai natian nawa pei bixunikabu inun ainbu jininipabu Diosun jancha en yusiain jabun ninkaibu Diosun jawenabu jatu waikiki, matu binukinan— iwanan,

Dayakapabu mekenan besumakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 12.1-12; Lc 20.9-19)

33ana jatu yuikin:

—Miyui betsawen matu ana yusinun ninkakanwen. Xanen ibu betsan bai waxun uva bimi batapa banatan mishkiwen dakenbaunkin keyutan janua jaki uva tsiniti watan januxun dasibi uinbaunti jiwe pishta keyatapa watan januxun jau bimi dabukun ea inanxanunbun, iwanan, juni betsa dayakapabube jabube yubakatan ibu keska wakin inanyubaini chai kaimaken 34janu ma kani tsekatitian ikaya bai ibuan jawena dabukun jau yukatan bixuntanun, iwanan, jawen tsuma betsabu yunua buabu 35jabun jawena inankatsi ikama uva bimi mekeabun jawen tsumabu betsa achixun kusha kusha atan betsa debu watan betsa mishkiwen tsaka tsaka atan jawa inanma nichianbu 36januxun bai ibuan ana jawen tsuma betsabu yunudia buabun jabun uva mekexunabun jawen tsuma tibi buabu jabiaskas jatu wabu mais bebidan bebidanaibun

37januxun tsua ana yunutima jawen bake bechipaijaidabiakin atimas yunukin shinankin: “En bake en yunua ka jaki mesekin en bimi ea inantidubuki”, iwanan, yunua ka 38jawen bake jatuki kemai kai bechitan yuinamei: “Bai ibu mawashinken na jawen baken jawen bai tibi inun jawen jiwe tibi dasibi jawenawayuikiki. Na bai nukunas nun wanun tenanankanwen”, ixun 39juai achixun bai kene anua kainmaxun tenanshinabuki— iwanan,

40Jesúsun jatu yukakin:

—¿Jawenabu jaskawanshinabunan, ja bai ibu juxun jaskada jatu waxanimenkain?— jatu wa

41jabundi Jesús yuikin:

—Bai ibu juxun ja dayakapabu chakabubu jawa jatuwen nuiama jawenabubetan jatu tenantan januxun dayakapa betsabu yunukin jau jabun en bimi dabukun ea inanxanunbun, iwanan, yunutiduki— akabu

42Jesúsun ana jatu yuikin:

—Diosun jancha kenenibu ¿yuikin man uinsmamen? Matu ana yusinun ninkakanwen:

‘Jiwe wanikabun mishki dananbiaibun jabias mishki Diosun bixun

dexun makedex wakin jawen kene mestenwan keska wakin

nuku uinmakin jabaa! imakin nuku jadakidi shinantima waxanikiki’,

axun keneniki. 43Jaska keneni keska wakin matun xenipabu Diosun katubianixun man jawenabubiatun shinanma man danananyan januxun yuda betsabundi ninkakatsi ikaibu Diosun katutan jatu jabe xanen ibumaxanikiki. 44Ja inun, betsadan, tsuada ja mishkiki sinatakin ea maemanun ika mishki mamaki kauana teke teke ika keska itiduki. Jakia ja mishki jadatukida kauani jaki tin ikin chushakin mishpu waxanikiki— jatu waya

45Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun fariseobun na miyuiwen jabukidi yusiain ninkatan 46Jesús achikatsis ibiai yudan kaianen: “Jesús Diosun jancha yuixunikaki”, ikaibuki datekin jawa achiyuabumaken

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index