Search form

Mateo 21:16

16Jesús yukakin:

—¿Mia jaska waibudan, min ninkai?— akabu

Jesúsun jatu yuikin:

—Jaa. Jabia en ninkaii. Diosun jancha yuixunikabun jaska ekidi kenenibudan, ¿man uindiamamen? Salmoskidi matu yuinun ninkakanwen:

‘Min pepajaidawen taexun bake mishtinbu inun chuchu akaibun mia kenwanxankanikiki’,

aka matu kenexuniki— jatu watan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index