Search form

Mateo 21:23

Jesús jaskai kushipaikidi yukanibukiaki, na janchadan

(Mr 11.27-33; Lc 20.1-8)

23janua Templo jemaintin anu jikixun Jesúsun yuda ichapabu kakape yuikin jatu yusianyan Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun xanen ibu betsabun Jesús nemanun ika bexun yukakin:

—Na min eska waidan, ¿tsuan jawen kushipa mia yunuimawen min aki ikai? ¿Tsuan jawen kushipa mia inainmamen, min jaska wanunan?— akabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index