Search form

Mateo 21:31-32

31-32Jaskakenan, ¿matu yukapa? ¿Jadatutun jawen epan yunua ninkatan axuinmamen?— jatu wa

—Ja ja dukun yunuimatun ninkakin axuntanimaki— akabu

Jesúsun jatu yuikin:

—Eskatian chanima en matu yuiaii. Nashimanika Juan taxnimaxun jaskai jiwei peti matu yusinbia jawa matun shinan betsa watan man ikunwanma ikimabuki. Jakia ja gobierno pei bixunika chakabubu inun ainbu jininipabun Juanen jancha ninkakin ikunwainbu uinbiakin matun man shinan betsa wama ikubainshinabuki. Jabiaskadiai natian nawa pei bixunikabu inun ainbu jininipabu Diosun jancha en yusiain jabun ninkaibu Diosun jawenabu jatu waikiki, matu binukinan— iwanan,

Dayakapabu mekenan besumakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 12.1-12; Lc 20.9-19)

33ana jatu yuikin:

—Miyui betsawen matu ana yusinun ninkakanwen. Xanen ibu betsan bai waxun uva bimi batapa banatan mishkiwen dakenbaunkin keyutan janua jaki uva tsiniti watan januxun dasibi uinbaunti jiwe pishta keyatapa watan januxun jau bimi dabukun ea inanxanunbun, iwanan, juni betsa dayakapabube jabube yubakatan ibu keska wakin inanyubaini chai kaimaken

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index