Search form

Mateo 21:33

Dayakapabu mekenan besumakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 12.1-12; Lc 20.9-19)

33ana jatu yuikin:

—Miyui betsawen matu ana yusinun ninkakanwen. Xanen ibu betsan bai waxun uva bimi batapa banatan mishkiwen dakenbaunkin keyutan janua jaki uva tsiniti watan januxun dasibi uinbaunti jiwe pishta keyatapa watan januxun jau bimi dabukun ea inanxanunbun, iwanan, juni betsa dayakapabube jabube yubakatan ibu keska wakin inanyubaini chai kaimaken

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index