Search form

Mateo 21:4-5

4-5januxun bebunkidi jawen jancha yuixunika Zacarías Diosun yuikin:

“Jerusalén anu jiweabu yuikin: ‘Uinkanwen. Matun Xanen Ibu pepa keinsma burro bake kamaki tsaua jikixanikiki’, jatu yuiwe”,

aka ninkatan Zacaríasin yuitan keneniki. Jaska yuini menei inun ika jawen tsuma dabe Jesúsun yunua 6ja dabe kaxun jaska Jesúsun jatu yuia jabiaskadi wakin

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index