Search form

Mateo 22

Xanen ibun jawen bake ainyanwankin jatu pimatidukidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

1januxun Jesúsun miyui betsawen ana jatu yusinkin:

2—Jaskai Dios xanen ibumiskidi ana matu yusinun ninkakanwen. Xanen ibujaidatun jawen juni bake ainyanwankatsi jawenabu xanen ibu betsa betsapa jau jabe nawai besi benunbun, iwanan, 3jawen tsumabun jau jatu itanunbun jatu yunua buxun jatu yuibiatanabu beabumaken 4ana jawen tsuma betsabu yunukin: “En jatu ikatsis ikaidan, eska ea yuixuntankanwen: ‘Nukun tsumapan ina awa inun jawen yuinaka ina tibi xuadanwan detexun ma matu bawakin xui pewaxunabuki. Jaskaken jawen bakebe nawai bekanwen’, ea jatu waxuntankanwen”, jatu wa bui jatuki chanikubaunbiabu 5jawa bekatsi ikama betsa jawen bai anu katanun betsa jawen mabu jiwe anu dayai kaken 6januxun jatiditun xanen ibun tsumabu achixun ichakawakin betsabu jatu tenainbun 7janua xanen ibu sinatajaidakin jau jawen soldadobun ja sinatapabu tenantan jatun mae tibi jau kuabauntanunbun jatu yunutan 8januxun jawen tsuma betsabu yuikin: “Janu nawati ma dasibi pewabuki. Jakia en jatu chanimashina chakabui beabumaken en ana jatu ikatsi ikamaki. 9Jaskaken ja bai puchinin jiwekubainabu anu bui jatuki nukuxun jau nawai benunbun jatu yuidiatankanwen”, jatu wa 10bui bai tanabaini jatuki nukuaibu tibi jatu yuikubainkin chakabubu inun pepabu jatu kenatan jatube ichai jiwe teke xaka betsa anu junin kaian texke ikabun

11janua jatun xanen ibujaida juxun jikikain nawaibu uinkin juni betsa jaya nawati tadi danankin saweama bechitan 12yuikin: “Baa, en tadi jaya nawati ¿jaskakin min saweama jikiamen?” aka dakei jawa janchamaken 13januxun xanen ibun ja jabun jatu piti inainbu jatu yuikin: “Na juni chakabu junexkin menextan bukin janu meshujaida medan udentankanwen, jau jadi jiwea bika tenei kaxai xeta yenx yenx axanunan”, jatu waniki. 14Dios xanen ibuaitianan, jabiaskadi waxanikiki. Ichapabu Diosun jatu kenabiapakeaya ichapamatun ninkatan ikunwainbu ja jawenawakin jatu katumiski— jatu waya

Nawa xanen ibu pei inantikidi Jesúsun jatu yununikiaki, na janchadan

(Mr 12.13-17; Lc 20.20-26)

15janua fariseobu Jesúsun jatu jaska yuia ninkatan bua: “Jawawen taexun jaska waxun Jesús padantan Romano xanen ibu anuxun nun chitetidumenkain”, ika yubakatan 16januxun jatuki chiti ika betsabu inun xanen ibu Herodeski chiti ika betsabudi jau Jesús unanti watanunbun jatu yunuabu Jesús anu buxun yuikin:

—Yusinaan, juni betsabu miki sinatabiaibun jawa jatuki dakekin jabu daewama chanima jancha besti yusinkin jaska wakin Dios chibantidubu besti min xabakabi jatu yusinkubainmis nun unaiin. 17Jaskawen taexunan, ¿jaskada min shinainmenkain mia yukapa? Ja Romano xanen ibu Césarn nuku pei yukamisdan, ¿jaska wananxanpa? ¿Pakananxanpa? ¿Pakatimadaka?— aki

18jaki bepadameaibu Jesúsun unankin jatu yuikin:

—¿Bepadamenikabuun, jancha pewen man ea bepadanun ika ikanai? 19Jawen gobierno impuesto pakati pei jexe betsa ea uinmakanwen— jatu wa jawen pakamisbu pei jexe betsa bexun tsumaxun uinmabu 20uinkin Jesúsun jatu yukakin: —Nadan, ¿tsuan besu inun tsuan kena neamen? Ea yuikanwen— jatu wa 21jabun yuikin:

—Romano xanen ibu Césarnaki— akabu

januxun Jesúsundi jatu yuikin:

—Césarnawen taexun matun xanen ibu César duawakin jawen gobierno dayaxunmisbu pei jatu inanxunkubainkanwen. Jakia Diosdi duawakin jawen yusian chibankin jawada bechipaiai axundiakubainkanwen— jatu wa

22ninkai e itan: —Nun jaska waxun padantidumaki— itan jenebaini dabekebainaibun

Mawanibu bestenxanaikidi Jesús yukanibukiaki, na janchadan

(Mr 12.18-27; Lc 20.27-40)

23janua saduceobu judiobu paxka betsa: “Ja mawabu jawen yuda tsua ana besteinsmaki”, imisbu Jesús anu jabudi bexun yukakin:

24—Yusinaan, Moisin yusinkin: “Juni betsa ainyanbia juni bakewadiama mawaken janua jawen betsan ain janubi ainwantan juni bakewaxuntiki, jawen betsa mawaimatun kena dabikin jawena waxunkinan”, nuku waniki. 25Jaskakidi ja jawen 7 betsabukidi mia yuinun ninkawe. Ja dukun iyuatun ainbu betsa ainwanxun juni bakewadiama mawaken 26ja kachukeatun jawen betsan jabias ainwanxun juni bake wadiamadi mawaken ana ja kachukeatun jawen betsan ain jabiadi ainwandiatan juni bake wadiamadi mawaniki. 27Janua ja 7 jawen jenekin jabias ainbudi bixun jabu tibitun jawa juni bake wabuma mawai keyuabun janua jawen jenei ainbu juni bake biamas mawadianiki. 28Ja jaskanibudan, mawabu ana besteainbutian ¿ja ainbu bestichai ja juni 7bun ainwanibudan, jadatutun kaya ana ja ainbu bixanimenkain?— akabu

29Jesúsun jatu kemakin:

—Matunan, Diosun jancha kenenibu unanma jawen kushipa man unanmadiki. Jaska wakin man kanemiski. 30Xabakabi matu shinanmanun ninkakanwen. Mawanibu ana bestenxanaibutianan, jawa ana ainyain inun ana beneyai ikama ixankanikiki. Jadia Diosun nai tsumabu keska beneuma inun ainyuma jiwexankanikiki. 31-32Mawakubainaibu bestein ana jiwexanaibukidi matu shinanmanun ninkakanwen. Ji maxu kua jede ji ikai anuxun Diosun Moisés jancha wakin: “Eadan, natian en Abrahamnen mekenikaki. En Isaacun mekenikaki. En Jacobun mekenikadiki”, ikai ninkayamaxun Moisin kenenidan, ¿man uinkin yuismamen? Diosdan, mawabunamaki. Jakia jiweabunaki. Jaskaken Abraham inun Isaac inun Jacob jatun yushin jiweabuki. Chipu ana yuda bena Diosun jatu inanxanai shinanma man kanejaidamiski— jatu wai 33Jesús saduceobube yuinameai yudan kaianen ninkabaikin Jesús jaskakidi yukabu jatu yui pewaxukidi ninkai “Jabaa!” ikaibun

Diosun yununidan, ¿jadatu bestitun binu keyuamen? ikaikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 12.28-34)

34januxun saduceobun Jesús yukabu jatu yusinkin jatun bepadanti jancha jatu nesewawen taea jawa ana yuiama mapuabun janua fariseobundi ninkatan jabudi icha yubakanametan 35jabundi unanti wanun ika yuinamebidan Jesús anu buxun jabu betsa Diosun jancha kenenibu yusinananmis betsan unanti wanun iwanan, yukakin:

36—Yusinaan, ¿jadatu yunua kushipa binua Moisin nuku kenexuniwen besti nun chibainwen taexun Diosun nuku mekekubaintidumen?— aka

37Jesúsun yuikin:

—Na eska yununi betsa betsapa tibi dasibi binujaidadan, na janchaki ninkawe. “Yavé min Mekenika Dios duawakin bechipaikin min juinti jidabiwen inun, min yushin jidabiwen inun, min shinan jidabiwen chibankin duawakubainwen”, ani 38chibankin na eska bestiwen min Dios benimajaida wakubaintiduki. 39Ja inun, ana ja kachu yunua betsadan, jabiaska dabeski. Ninkawe: “Min jabube jiweabu duawadiakubainkanwen, ibubis man nui mekemis keskaidan”, 40ani ja dabe chibain man jaki chiti imiswen taea dasibi Diosun yunua Moisin keneni inun Diosun jancha yuixunikabun kenenibu jaki tsamia keskawen taea ja chibankin dasibi man shinandiatidubuki— atan

Mesías Cristodan, ¿tsuan babamen? iwanan, Jesúsun jatu yukanikiaki, na janchadan

(Mr 12.35-37; Lc 20.41-44)

41janu Templo jemaintin anu fariseobu icha budiabumaken 42Jesúsun jatu yukakin:

—Nukun Mekenika Mesías Cristokididan, ¿jaskada jakidi man shinanmismen? ¿Tsuan babamen?— jatu wa

jabun yuikin:

—Davidin baba ixanikiaki— akabu

43Jesúsun ana jatu yuikin:

—Diosun Yushin Pepatun David yusian ninkatan ¿jaskakin jawen Mekenika Mesías Xanen Ibu wanimen? Matu yuinun ninkakanwen. Davidin yuikin:

44“Dios Mekenikatun en Xanen Ibu Mesías yuikin: ‘Miki sinataibu en jatu maemadiama manai en yusiudi tsauyuwe’ ”,

aniki. Jaska watan keneniki. 45“Mesías en xanen ibuki”, Davidin abianiken ¿jaskatan jawen xanen ibu janubi jawen baba itidumen? Ea yuikanwen— akin jatu unantimaska wa

46januxun tsuan jawa ana jancha betsa yuitiduamajaida dakekin jawen bepadankin yukatiwen ana jawenchains jawa yukama nesea mapuabun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index