Search form

Mateo 22:31-32

31-32Mawakubainaibu bestein ana jiwexanaibukidi matu shinanmanun ninkakanwen. Ji maxu kua jede ji ikai anuxun Diosun Moisés jancha wakin: “Eadan, natian en Abrahamnen mekenikaki. En Isaacun mekenikaki. En Jacobun mekenikadiki”, ikai ninkayamaxun Moisin kenenidan, ¿man uinkin yuismamen? Diosdan, mawabunamaki. Jakia jiweabunaki. Jaskaken Abraham inun Isaac inun Jacob jatun yushin jiweabuki. Chipu ana yuda bena Diosun jatu inanxanai shinanma man kanejaidamiski— jatu wai 33Jesús saduceobube yuinameai yudan kaianen ninkabaikin Jesús jaskakidi yukabu jatu yui pewaxukidi ninkai “Jabaa!” ikaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index