Search form

Mateo 23

Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu Jesúsun jatu chitenikiaki, na janchadan

(Mr 12.38-40; Lc 11.37-54; 20.45-47)

1januxun judio xanen ibubun ninkadiaibun Jesúsun yuda ichapabu inun jawen tsumabu ana nuku yuikin:

2—Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobun Moisin jancha keneni matu yusinkin chanima jancha kaneama matu yuimisbuki. 3Jaska matu yusinmisbu jatun jancha pe chibankin jakia jatunmebi kein bepadamemisbudan, ja jatu mawayamakubainkanwen. Pe matu yuibiatan ibubis kanekubainkanikiki. 4Jaskawen taexun jabunan, xankamajaida matu iama keska wakin yusian tsuan chibantiduma matu yusinbiakin jabias yusian jabundi chibantidubumaki, jaska matu yusiainbu keska jiwekin matu uinmamadan. 5Ja inun, “Diosun jancha en chibanjaidai uinkin dasibibun jau ea kenwanunbun”, ika tadi chaipa dauya panan pananyan sawetan Diosun jancha kene bichi bau pishtaki nanea bichiwen nexea betunku anu sawekin netantan punti anudi netandiatan jau ea uinunbun ika jatu kenwanmai mapumisbuki. 6Ja inun, pi ichaxun xanen ibu dapixun pinun, iwanan, benamisbuki. Ja inun, janu ichati jiwe anu jikikain jaki tsauti pepa janu dasibibun jatu uintidubu anu tsaukatsis imisbuki. 7Ja inun, bai xexa tibi mapua mabu inanananmisbu anuxun: “Yusinaan, akin jau ea duawanunbun”, ika mapumisbuki.

8Jakia matudan, jabu ikai keska iyamaxankanwen. Yudabu kenamakinan, jakia matun yusinanan bestichaiki. Ja ikunwain man jawen betsabu inun jawen puibu bestiki. Jaskawen taexun “Yusinaan”, akin jau matu kenayamaxanunbunwen. 9Ja inun, mai anu jiweabu binu keyua nai anu medabenan Yushin Epa Dios bestichai jiwea man jayawen taexun juni betsa Dios itsa wakin: “Epaan”, akin kenayamakubainxankanwen. 10Ja inun, Diosun Katua Cristo ja besti matun tapinmanikaki. Jaskawen taexun: “Tapinmanikaan”, akin jau matu kenayamanunbun Dioskidi yusinkin jatu mikidi kenwanmayamaxankanwen. 11-12Jakia tsuada natian keanma Diosun jatu duawakin xanen ibujaidawaxanikiki. Ja inun, tsuada natian ibubis kein xanen ibukatsis imisbu Diosun jatu dake wakin ana xanen ibu wama ixanikiki. Jaskawen taea matudan, tsuada keanma duapakin dasibi man jatu medabewakubainmiswen taeadan, man xanen ibu ixanaii— akin nuku yuitan

13-14nasaukei dabeketan betsabudi metukin yuikin:

—Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu man bepadamebuun, man peidawa! Diosun jancha jawen jiweti unanbiai ninka pewama tsuabuda Dios xanen ibuai anu jikikatsi ikaibu man jatu nemamiski. Matudi man jikitidumabia jabu betsabu jikipananbun man jatu nemakubainaii.

15Janua matudan, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu man bepadamebuun, main bukin ianenwan pukebaini buxun nawa betsa matu keska judio wanun ixun jatun shinan betsa wamakin jatu ikunwanmanun, iwanan, matun beya midima man jatu tapinmakin matun chakabu man jatu binumaibuwen taexun Diosun jatu kupijaidakin chi medan jatu udean jiwechakaxankanikiki.

16Janua matudan, matu bekun keskatun jatu yusinchakakin yuikin: “Chanima Templo Diosun shinanmis keska wakin en mia padanmaki, akin tsuada yubabiatan jawen yuba akama jawen nuiama peki”, akin man jatu yusinmiski. Jakia “Jawen Templo medanua oro pei Diosun shinanmis keska wakin en mia padanmaki, akin tsuada jaska yubatan jawen yuba jau anunwen. Jawen yuba jancha akamadan, chakabujaidaki”, akin man jatu yusinmiski. 17Man bekun keskabu inun man unainsmapabuki. ¿Jadatu Diosun bechipaimismen? ¿Peimen? ¿Jawen Templodaka? Matu yuinun ninkaidakanwen. Jawen Templo anuxun yudabun Dios kenwanmisbuwen taea jabun pei shinanma jawen kenwanti Templo besti shinankin Diosun bechipaimiski— iwanan 18—Jamen ana betsa jatu yusinkinan: “Chanima jawen kenwanti chi tapu Diosun shinanmis keska wakin chani chakakin en mia padanmaki, akin tsuada yubabiatan chipu padananainan, man jawen nuiama peki”, akin man jatu yuimiski. Jakia: “Jawen kenwanti chi tapu anu inan kuin betsa betsapa Diosbe nukunabu janchaxunikabun manchintan jatu kuaxunmisbudan, Diosun shinanmis keska wakin chani chakakin en mia padanmaki, akin tsuada jaska yubatan jawen yuba jau anunwen. Jakia yuba jancha akamadan, chakabujaidaki”, akin man jatu yusindiamiski. 19Bekun keska unainsmapabuun, ¿jadatu Diosun bechipaimismen? ¿Inankuin mania bestimenkain? ¿Januxun kuakin Dios benimawamisbu tapudaka? 20Matu yuinun ninkakanwen. Tsuada jawen kenwanti chi tapukidi yubakakin jawen inankuinkidi dasibi man yubakadiamisbuki. 21Ja inun, tsuada Templokidi yubakai Dios janu jiweakidi man yubakadiamisbuki. 22Ja inun, tsuada naikidi yubakai janu Dios jiwea inun Diosun dasibi mekei tsaua xanen ibumiskidi man yubakadiamisbuki. Bepadamei man jaskamiswen taexun Diosun matu kupiaitian man nuitapajaidaxanaii.

23Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu man bepadamemisbuun, man peidawa! Matun piti niswati tibi ichawaxun meken dabeti manchinwantan Diosbe nukunabu janchaxunika manchin betsa inanbiakubainmis jaska Diosun jancha Moisin yusini man shinanma jawada jawen pepawati inun jawen nuiti inun jawen jancha betsa watima yunubianiken matubu jawen jiwekin man jatu uinmaismaki, kanekinan. 24Bekun keska unainsmapakin matunabun chakabu pexepishta shiu tiubiaken uinkin man jatu yusinmiski, jatu pewanun, iwananan. Jakia matun chakabu ewapa camello tiubiaken matun chakabu jawa shinanma man jawa uin e itan jeneismaki.

25-26Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu man bepadamebuun, man peidawa! Matun beya chibankin matun kencha tibi bemakis besti dachukin man napan pewamisbuki. Jakia bepadamekin yumetsui yaushikin jamapai chakabu tibi wai matun shinan man pewaisbumaki. Fariseobu bekun keskabuun, ja dukun matun shinan chakabu uke medanua pewakin taewakanwen, matun kencha tibi man bemakisa dachukin man amis keska wakinan. Jaskatan man jiwei pekunkainxanaii.

27Janua matudan, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu bepadamemisbuun, junibun pewakin janu mawabu maiwamisbu mishki tanpe jawendua wanun, iwanan, bemakis juxupawen dapuxmisbuki. Jakia uke medan xau inun nami chapui pisi maiai mania tsuan meisbuma 28keskai matudi bepadamekin yudabu uinmai bemakis jawendua bestitan padananankin matun shinan chakabu man jenekin pewaisbumaki.

29Janua matudan, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu bepadamemisbuun, Diosun jancha yuixunikabu inun yuda pepa betsabu mawanibun januxun ana jawen xau adukatsi maiwati tanpe pepa waxun jawen shinanmati jawendua wakin man dami waxun netanbaunmiski. 30Ja inun, matun yuikin: “Nukun xenipabun Diosun jancha yuixunikabu tenanibu nukudi jiwexun nukun xenipabu nun jatu medabewama ikeanaii”, man imiski. 31Jawa unanmabia yuikin: “En xenipabun Diosun jancha yuixunikabu tenanibuki”, man imiski, jawa dakeamadan. Jaskaken man detenan bababuki, jatu keskadan. 32Matun xenipabun chakabuwakin taewanibuwen taexun man jabun bababun jabiaskadi wakin jatu menexunxankanwen.

33Jamen matudan, man padanan dunu pianan keskabuwen taexun Diosun matu kupijaidakin chi medan matu udean man jawawen taea paxatidubumaki. 34Jaskawen taexun matu medabewanun ixun ea ikunwain Diosun jancha yuixunika inun unanepabu inun yusinananmis pepabu jau yusin benunbun en yunuxanaii. En jaska wabiaken matun jatu danankin betsabu tenankin bestibu cruzki jatu mastamakin betsabu matun ichati jiwe medanxun kusha kusha akin mae tibi anuxun man jatu ichakawakin bika tenemaxanaii. 35Man jatu jaska waxanaibuwen taexun bebunkidi matun xenipabun Adánen bake betsa Abel juni pepa tenanixun januxun juni pepa betsabu jatuki sinatakin tenankubidankin jawen jenekin Berequíasin bake Zacarías na jabia Templo jemaintin anu chi tapu dapikea tenanibuwen taexun matudi Diosun kupixanikiki. 36Chanima en matu yuiaii. Matun xenipabun jatu tenanibu keska shinankin jabun chakabuwen taexun na jabiatian Israelbu dasibi matube jiweabu Diosun jatudi kupixanikiki— jatu watan

Jerusalén anuabuwen taea Jesús punu nukanikiaki, na janchadan

(Lc 13.34-35)

37yudabu uinbaunkin Jesúsun jatu yuikin:

—Jerusalén anu jiweabuun, Jerusalén anu jiweabuun, Diosun jancha yuixunikabu inun jawen jancha jatu bana bexunpakeaibu Diosun jatu yunubiaya jatu danankin jatu tenankin matun xenipabun anibu keska wakin mishkiwen man jatu tsaka tsaka amisbuki. Takadan jawen bake nuxamis keska wakin eandi matu medabewakin matu mekenun ika en jubianiken jaska shinanma ea danankin man ea jawa ninkamaki. 38Uinkanwen. Matun mae matun mesti man mekenun Diosun matu jenexanikiki, ana Jerusalén mekeamadan. 39Jakia janu en ana juaitian: “Yavé Diosun kushipaya juaidan”, ikin man yuidiamadan, man ana ea uinyuama ixankanaii— jatu wabaini

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index