Search form

Mateo 23:13-14

13-14nasaukei dabeketan betsabudi metukin yuikin:

—Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu man bepadamebuun, man peidawa! Diosun jancha jawen jiweti unanbiai ninka pewama tsuabuda Dios xanen ibuai anu jikikatsi ikaibu man jatu nemamiski. Matudi man jikitidumabia jabu betsabu jikipananbun man jatu nemakubainaii.

15Janua matudan, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun fariseobu man bepadamebuun, main bukin ianenwan pukebaini buxun nawa betsa matu keska judio wanun ixun jatun shinan betsa wamakin jatu ikunwanmanun, iwanan, matun beya midima man jatu tapinmakin matun chakabu man jatu binumaibuwen taexun Diosun jatu kupijaidakin chi medan jatu udean jiwechakaxankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index