Search form

Mateo 23:34

34Jaskawen taexun matu medabewanun ixun ea ikunwain Diosun jancha yuixunika inun unanepabu inun yusinananmis pepabu jau yusin benunbun en yunuxanaii. En jaska wabiaken matun jatu danankin betsabu tenankin bestibu cruzki jatu mastamakin betsabu matun ichati jiwe medanxun kusha kusha akin mae tibi anuxun man jatu ichakawakin bika tenemaxanaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index