Search form

Mateo 23:37

Jerusalén anuabuwen taea Jesús punu nukanikiaki, na janchadan

(Lc 13.34-35)

37yudabu uinbaunkin Jesúsun jatu yuikin:

—Jerusalén anu jiweabuun, Jerusalén anu jiweabuun, Diosun jancha yuixunikabu inun jawen jancha jatu bana bexunpakeaibu Diosun jatu yunubiaya jatu danankin jatu tenankin matun xenipabun anibu keska wakin mishkiwen man jatu tsaka tsaka amisbuki. Takadan jawen bake nuxamis keska wakin eandi matu medabewakin matu mekenun ika en jubianiken jaska shinanma ea danankin man ea jawa ninkamaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index