Search form

Mateo 24

Jesús ana judiama jaska taxninunbadiai bebunkidi Jesúsun jatu unanmanikiaki, na janchadan

(Mr 13.1-23; Lc 21.5-24; 17.22-24)

1janua Jesús Templo jemaintin anua kainkainaya nun jawen tsumabu jaki nukubainkin yuikin: “Na Dios kenwanti Templodan, jabi jawendua benibin!” nun ikaya 2nuku yuikin:

—Chanimaki. Na mishki jiwe ewapa jawendua wanibu man uiainan, jawenduabia jabianu mishki betsa ana matsama dasibi ja mishki jiwe tekekin pudekin keyuxankanikiki— nuku wabaini

3Olivos Mati anu mapeketan Jesús tadi ka tsauken nun jawen tsumabun june yukakin:

—Ja mishki jiwe tekekin pudekin keyuxanaibu min nuku yuixudan, ¿mia yukapa? ¿min ma mai jidabi jawen jenei keyuaitian min ana juaxanai kemai taeai jaskai nun unantidumenkain? Nuku yuiwe— nun wa

4-8nuku yuikin:

—En ka en ana judiamaken eskai nuitapai taexanaibu Diosun yununi eskaxankanikiki. Xabakabi matu yuinun ninkakanwen. En kani ma en janu jua kemaya juni betsa betsapa bexun yuikin: “En Diosun Katua Mesías Cristoki”, iwanan, yuda ichapabu jatu padanxankanikiki. Jau tsuabuda jaskadiakidan matu padanyamaxanunbun uindaxankanwen. Ja inun, yudabu nuitapai taeaitianan, nawabu nawa betsabube detenamei inun tsakanamea akeakeaibu mai pacha sakua akeakeaya bunijaidai nuitapaibun isin betsa betsapa tenea akeakexankanikiki. Jakia tsakanamea akeakeaibukidi bana ninkai datei meseyamaxankanwen, na jaskaidan, isin betsa beai mekin man uinxanai keska bebunkidi xabakabi en matu banabimaidan.

9Januxun man ea ikunwainbuwen taexun matu ichakawakin matu bestibu tibi tenankin mai jidabi anuxun ewen taea matuki sinatakin matu dananxankanikiki. 10Matu jaska waibutian ichapabun ea chibain bexteketan januxun ikunwainbu betsabu danankin jatu achima akeakexankanikiki. 11Janu jaskaibutian juni ichapabu bexun yuikin: “Diosun jancha matu yusinun ea ninkakanwen”, ikin chani chakakin yuda ichapabu jatu padanxankanikiki. 12Ja inun, ikunwainbu ichapabu nawabun jatu ichakawachakayamaibun ikunwain betsabu ana bechipainamei nuiama ixankanikiki. 13Matu jaska wabiaibun tsuanda ea chibankin jeneisma jatu mekekin en jatu paxawaxanaii. 14Ja inun, betsadan, nawa dasibibun jau ekidi unanunbun en ana judiamaken yudabu mania akeakeabu dasibibu tsuabunda en kakapekidi jabun jatu yusinkubaunxankanikiki. Nawa xukua tibibun jau kakape ekidi ninkanunbun jatu yusinkin menetanaibuns en ana juxanaii.

15Jaska man unanxanun ja Dios danantan chakabu kenwainbukidi Diosun jawen jancha yuixunika Daniel yuia ninkatan bebunkidi keneni matu yusinun ninkakanwen— iwanan, ea en Mateon matu kenexunai tsuanda na jancha uinkin tapinkanwen, eska Jesúsun ana yuikubainkin:

—Danielin jaska waken Templo jemaintin anu jaska Diosun dananmis ja dami itsa taxnia nia bechitan 16ja Judea anuxun ikunwainbu ja mati keyatapa anu jau paxaxanunbunwen. 17Ja inun, betsabu na mai bawa jiwe sapa xeni manaundi maniabudan, butuxun jawen jamapai bikatsis ibiakin jau jawen jiwe anu jikiama jau jawaida paxadiaxanunbunwen. 18Ja inun, ikunwain ja bai anu dayaibudan, meshu medan jawen dakukuti bikatsis ibiai jau ana chintunbidanama jau jabiadiadi paxadiaxanunbunwen. 19Jamen ja yumainbutianan, tuyabu inun ja chuchu amamisbudan, nuitapajaidaxankanikiki. 20-21Jaska inun, Diosun mai damiwani anua yumainbutian jaskaxanai anu tsuan jaska tenediama inun ana teneama ixanai tenei dasibibu nuitapa chakayamaxankanikiki. Jaskaxanaiwen taea jau uitian inun juindukuntitian man paxayamaxanunbun Dios ea akin yukakubainxankanwen. 22Ja jaskaibutian Diosun jawa nemakin tsua paxawatidumabia ma jawenabu jatu katuniwen taexun jatuwen nuikin jau dasibibu debui keyuyamaxanunbun yumainbutian Diosun badi ana chai wama chaima xekaxanikiki.

23-25Jabiatiandi juni betsabu juxun jatu padankin yuikin: “Eadan, Diosun ea yunua en jawen jancha yuixunikaki. Ea ninkaidakanwen”, ikaibun betsabundi yuikin: “Eadan, Diosun Mesías Cristo matu anu ana en juxuki”, ikaibu betsabun ninkatan jatu yuikin: “Uian. Nuku anu Cristo ma juxukiaki”, ikaibu ninkatan ana betsabun yuikin: “Uian. Janu ma juxukiaki, Cristodan”, ikaibun januxun jabun jamapai betsa betsapa yuda betsabun atidubuma jabun akin yuda ichapa padankin Diosun jawena wakin jatu katudiani padankatsis idiaxankanikiki. Jaskaibu ninkatan ikunwankin man kaneyamaxanunbun bebunkidi xabakabi ja padanananxanaibukidi en matu besuunbi bana bimai ninkakanwen 26Jaskaken padanun, iwanan, matu yuikin: “Uian. Unu janu tsua jiweabumanu Cristo ma juaki”, ikaibun buyamaxankanwen. Ja inun, matu padanun, iwanan, matu yuikin: “Uian. Cristodan, nenu dintu medan juneaki”, ikaibu jawa ikunwanyamaxankanwen. 27Jakia en matun Juchi Kayabi Iyua en ana eskakidanxanai matu yuinun ninkakanwen. Jawaida uke bukun kana bedi iki bakamis keskatan en ana juai dasibibun ea uinxankanikiki. 28Janu yuda mawa daka pisi mayai xeten xetebidan janu ichai nuyabaunmis keskai ixankanikiki— iwanan,

Nukun Juchi Kayabi Iyua ana juidan, eskakidanunbadikiaki, na janchadan

(Mr 13.24-37; Lc 17.26-30, 34-36; 21.25-33)

29januxun nuku yusinkin menediama ana nuku yuikin:

—Yumain keyuaibu binukainaya nai anua dasibi betsa betsapaxanikiki. Badi ana pexeama nukai taeaya uxedi ana chaxama meshuaya bishi nidi iki keyui dasibi nai taka taka iki chuduanyan 30nai anua jaskai yudabun uin mai jidabi anua datejaidai kaxai keyubaunaibun en matun Juchi Kayabi Iyua xanen ibui kushipajaidai chaxajaida nai anua nai kuin medanua en juai uiainbun 31Diosun jawen nai tsumabu yunua jawen trompeta chaan akin jawen katuabu mai jidabi anu manibaunabu jatu ichawaxankanikiki.

32Jaskaken higuera jiwen man unantidubukidi miyuiwen ana matu yusinun ninkakanwen. Ji mebi jawen pei petakatan metubistan peiyai uinkin ma badi kemai man unanmis keskai 33jawada en matu yuixu bechitan en samama juai man unanxanaii. 34Jaska inun, yudabu dasibi jiwebaunabu yamadiabuma chanima dasibi en matu yuixu jaskai taexankanikiki. 35Jakia jabiaskadiai nai anua inun mai anua Diosun damiwani jabu keyuxankanikiki. Jakia en janchawen bebunkidi en matu yusiainan, binuama menepakexanikiki.

36Janua jawatianda en ana juxanai tsuan unanmaki. Diosun nai tsumabun unanma inun ea Diosun baken en jawa unanmadiki. Jakia Epa Dios ja bestitun unainkiki.

37Jaska inun, Noé jiweken chakabui jiwekubainibu keskadiaibun matun Juchi Kayabi Iyua en ana chintunkidanxanaii. 38Eskanibuki. Jawen nunutiwen Noé jikidiamaken yudabun pikin mabex aki ainyankin jatun bakebu beneyawakin Dioskidi jawa shinanma jiwekubainaibu Diosun yunua Noén chibain jawenabubes jawen nunuti menetan jikiaya 39jenen jatu achiaya Diosun yunua ninkaisbuma jatunmebi debui jasai keyunibuki. Jabiaskadiai matun Juchi Kayabi Iyua en juai yudan kaianen ea shinankin manabumaken en jatu jaskadi wakin kupixanaii. 40Ja inun, na jabiatian bai anu juni dabe dayaibu betsan ea chibanmis iyukin betsan ea chibainsma Diosun nai tsuman jenebainxanikiki. 41Ja inun, ainbu dabetan deneaibu betsan ea chibanmis iyukin betsan ea chibainsma jenediabainxanikiki. Jaska wakin Diosun nai tsumabun bestibu jatu katuxankanikiki.

42Jaskaken jatianda en ana juxanai man unanmabia jawa chikishama ea manakakin jeneyamaxankanwen. 43Ja inun, chanima jatiada yumetsu juai bebunkidi unankin jiwe ibun bextekatsi manatiduki, jau jikiyamanunan. 44Jaska keskadiai jatianda en matun Juchi Kayabi Iyua en ana juxanai tsuan unanmaken matunan, matun jiwea pewakin keyutan ea manakubainxankanwen— iwanan,

Jawen jancha jabun ninkaxanaibu inun ninkama ixanaibukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 12.41-48)

45januxun nuku shinanmakin nun jawen tsumabu nuku ana yusinkin:

—Xanen ibu chai kakin jawen tsuma unanepa yunubainmiskidi matu yuinun ninkakanwen. Jawen tsuma betsabu pimakin jau jawen jiwe mekexunkubainun jatun xanen ibun jawen tsuma unanepa yunubainmiski. 46Janua xanen ibu ana chintunkidan jaska yunubainima axunkubainaya ja xanen ibu jaki nukutushitan benimajaidaxanikiki. 47Chanima ja xanen ibun jawen tsuma dasibi jawen jamapai mekemaxanikiki, jawen jiwe inun, jawen bai betsa betsapa inun, jawen inabu inun, jawen tsumabu betsadan. 48Jakia jawen tsuma shinan pema ja xanen ibun yunubainima shinanchakakin yuikin: “En xanen ibu yane juamaki. Uatian jui kaimenkain”, iki 49dayanika betsabu juni inun ainbu ichakawai inun nawachakayamai paenkin 50jatian jawen xanen ibu juai shinankin manama xanen ibu jui jikitushitan 51manaka chakabube kupijaidaxanikiki, bepadamemisbubetan jau bika tenejaidai kaxai xeta yenx yenx anunan— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index