Search form

Mateo 24:45

Jawen jancha jabun ninkaxanaibu inun ninkama ixanaibukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 12.41-48)

45januxun nuku shinanmakin nun jawen tsumabu nuku ana yusinkin:

—Xanen ibu chai kakin jawen tsuma unanepa yunubainmiskidi matu yuinun ninkakanwen. Jawen tsuma betsabu pimakin jau jawen jiwe mekexunkubainun jatun xanen ibun jawen tsuma unanepa yunubainmiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index