Search form

Mateo 25:1

Miyuikin 10 chipashbukidi Jesúsun jatu unanmakin yusinikiaki, na janchadan

1januxun miyui betsawen nuku ana yusinkin yuikin:

—Dios xanen ibui jaskaxanaikidi matu ana yusinun ninkakanwen. Chipashbu meken dabetibun jatun bin dekutan jatun jaibu beneyai anu jaki jabe nukui kakatsi jawen bene juai jaki nukutan iyuxunun ika bai puchinin jaki nukui ka maniabu keskanu Dios xanen ibuxanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index