Search form

Mateo 25:14

Jawen tsuma pepabu inun chikishbukidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

14januxun miyui betsawen Jesúsun nuku ana yusinkin:

—Dios xanen ibui jaskaxanaikidi betsa matu ana yuinun ninkakanwen. Dios xanen ibuidan, juni chai ka keska ixanikiki. Juni betsa mai pakea betsa anu katanun, iwanan, jawen tsumabu kenaxun jau jawen taea dayanunbun jawen pei tanaxun paxkatan jatu inanyukin

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index