Search form

Mateo 27:55-56

55-56janua ainbuaibun Galilea anuxun duawakin Jesús chibanmisbu María Magdalena inun Santiago inun Josén ewa María betsa inun Zebedeon juni bake dabetan ewadi Jesús mawai jabu benanta nixun uindianibuki.

Jesús mawa maiwanibukiaki, na janchadan

(Mr 15.42-47; Lc 23.50-56; Jn 19.38-42)

57Janua ma badi kaya judio betsa mabu pai paimaya jawen kena José Arimatea anua kainitun Jesús ikunwankin chibankubainshinatun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index