Search form

Mateo 27:9-10

9-10Jaska Diosun jancha yuixunika Jeremíasin bebunkidi jatu yuikin: “Jabun 30 pei jexe bixun mai kenti wanikan bai bikin jaska Israelbun jawen kadu yubashina jawen pakakin ibu waxankanikiki, akin Diosun ea yuia en matu yuixuki”, jatu waxun keneniki. Jabiaskadi kaneama menekin Judasin peiwen bai bikin ibu wanibukiaki.

Pilaton jau Jesús unanti wanun janu iyunibukiaki, na janchadan

(Mr 15.2-20; Lc 23.3-5, 13-25; Jn 18.33–19.16)

11Janua romano xanen ibu Pilato anu Jesús iyuabu kainkidan tsauxun yukakin:

—¿Miadan, min judio xanen ibubu binu keyuamen?— aka

Jesúsun yuikin:

—Jawaikika! Jabiadi min ea yuiaii— akaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index