Search form

Mateo 28

Jesús maiwashinabu bestenkainikiaki, na janchadan

(Mr 16.1-8; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)

1Janua ma sábado juindukunti binukainaya penai taeaya domingotian María Magdalena inun María betsa maiwashinabu anu buxun 2uiainbun mai pacha sakuaya jabiatiandi Diosun nai tsuma maiwati tanpe anu butuxun mishkiwen bepushinabu bepentan jamamaki tsaua 3jawen yuda kana bakai keska chaxai jawen tadi juxupajaida juxu punte punte ikai 4soldadobun uin datei saki saki iki tin ika mawa keska tsistibainbaina maniabun 5januxun nai tsuman ainbu dabe beabu yuikin:

—Jesús mastashinabu man benai jua en unaiin. Dateyamakanwen. 6Jaska bebunkidi matu yuishina keskai ma bestenkainaki. Ana nenumaki. Janu datanshinabu jikixun uin 7bekanwen. Uinbaini buxun jawaida na jancha jawen tsumabuki chanikin: “Jesús mawashinadan, ma bestenkainaki. Matu bebunkidi Galilea anu kaxuinkiki. Jadia matube ana ichai benai kaikiki. Jadi buxun uinditankanwen”, akin jawen tsumabu jatu yuiditankanwen. Jaska bestiki, en jancha matu bexuanki— jatu wa

Ainbu dabeki Jesús nukui taenikiaki, na janchadan

8ainbu dabe maiwati tanpe anua uintan datei taxnibaini benimachakayamai kushibaini jawen tsumabu yui buaibun 9Jesús jatuki nukui jatu bechankametan jatu jancha wa ainbu dabe jaki nukuxun Jesús kenwain danti ixun jawen tae jutsundabeabu 10Jesúsun jatu yuikin:

—Dateyamakanwen. En betsabu jau Galilea anu bununbun ea jatu yuixunditankanwen. Jadixun jabundi ea uin bukanikiki— jatu wa

Xanen ibubun jamakidi chaniti soldadobu jatu yununibukiaki, na janchadan

11ainbu dabe buaibun Jesús maiwashinabu soldadobun kexeabu jatidi Jerusalén anu buxun jaska uinkanxu Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubuki chaniaibun 12janua jabu xanen ibu betsabube janchai bua jaska wakin yudan kaian padantidubu yubakatan soldadobu pei midima inankin 13jatu yuikin:

—Jadi man jatu yuikubaintanun matu yuinun ninkakanwen: “Meshu medan nun uxaken jawen tsumabu bexun jawen yuda yumetsubainabuki”, 14man ikaya Pilaton jaska ninkatan jau matu kupiyamaxanun nuku nun jabe janchakin nun matu yui pewaxunxanaii— jatu wa

15januxun soldadobun pei bitan jaska jatu yuixukidi jabu chania akeakenibu na jabiatiandi judiobun jabiaskadi jatu yuikubainmisbuki.

Jawen daya Jesúsun jatu yununikiaki, na janchadan

(Mr 16.14-18; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23)

16Janua nun jawen 11 tsumabu Galilea anu mati betsa anu jaska Jesúsun nuku yunushina anu kaxun 17Jesús bechitan ikunwain ja bebun danti itan kenwainbun jatiditun shinan chankanma kenwanma juinti kushikin kenwanbumaken 18Jesús nukuki kematan nuku jancha wakin yuikin:

—Jawen kushipa ea inankin jawada nai anua inun jawada mai anua mekekin en yunukubainxanun En Epan ea Xanen Ibu waniki. 19Jaskawen taexun matu yununun ninkakanwen. Kakunkaunkin dasibi en matu yusinmis nawa betsa betsapa xukuabu tibi yusindiakin en tsumabu ea jatu waxunkubainxankanwen. Januxun ea ikunwankin jawenabu jau jatu unanti wamanunbun Epa Dios inun ea jawen bake inun jawen Yushin Pepa kena dayuikin jatu nashimakubainxankanwen. 20Jatu jaska wakin jaska en matu yusinmis jau jabundi chibanunbun dasibi jatu yusian akeakexankanwen. Man jatu jaska waya eadan, janu na mai jidabi anu badi keyudiamatian dasibi man ea ikunwainbube dasitan badi tibi en matu medabewapakexanaii— nuku waniki.

Jatiski, nukun Xanen Ibukidi en jancha chanimadan.

Mateo

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index