Search form

Mateo 3

Janu tsua jiweamanu Nashimanika Juan jiwenikiaki, na janchadan

(Mr 1.1-8; Lc 3.1-9, 15-17; Jn 1.19-28)

1-5Bebunkidijaida jawen jancha yuixunika Isaías Diosun yuimakin:

“Janu tsua jiweabumanuxun beaibu jui kushipawen chanikin jatu yuikin: ‘Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Matun juintinin shinan pewadikanwen, bai kayatapia keska wakinan’ ”,

ani keska wakin Nashimanika Juan junixun Judea anu tsua janu jiweabumanu camello dani sanpu tima sawea inun bichi nanexeketi sawea inun jawen piti pe bexmas chanpu inun ni medanua buna bata aki jiwexun jadixun jatu yusinkin taewai bana ninkatan Jerusalén anua inun Judea anua inun Jordán jene kexa jiweabun ninkanun ika bebidan bebidanaibu jatu yusinkin: “Dios nenu xanen ibui ma kemaikiki. Dioskidi shinanma man chakabumis jenedikanwen”, jatu wakubainai 6jabun ikunwankin jatun chakabu Juanki chanikin jatun chakabu jenekatsi ikin shinan betsa waibu jawen unanti wakin Jordán jene anu Juanen jatu nashimapakeaya

7-8janua Juanen jau ea nashimanun ika saduceobu inun fariseobu bebidan bebidanaibu jatu yuikin: “Matudan man padananbuki, dunun jatu pimis keskabudan. Man jaska keska matuki Dios sinatakin matu kupijaidaxanaiwen taea matun shinan betsa wakanwen. Jaskatan matun chakabu man ma bextekea xabakabi man ea uinmaya en matu nashimaxanaii. 9Jamen matumebi ibubis kenkin man shinanmis: ‘Nukun xenipabu Abraham Diosbe jaibunameniwen taea nun jawen bababu nuku kupiama ixanikiki’, ikin, ana shinanyamakanwen. Jakia Abrahamnen bababu dasibi matu yamawakin keyutan na mishki manibauna Diosun damiwakin Abrahamnen bababu benawaxuntiduki. 10Jaskaken matu yuinun ninkakanwen. Ji tibi bimi pepa jayama dedatan man kuamis keska wakin bestibu Diosun matu kupixanikiki. Jamen tsuabuda Abrahamnen baba kayabibun jawen yusian jau chibankubainunbunwen. Jakia man jaska wamaken matu kupinun, iwanan, duewen matu deda keska watan chi anu matu udenun, ixun manaikiki”, 11iwanan, “Eanan, jawen unanmati wakin jenewen besti en matu nashimakubainaii. Jakia juni betsadan, kushipajaida ea binuan chipu juxanikiki. Jawen tsumapan jawen daya axunmis keska wakin en jawen jawaumajaidatun ean medabewakin en duawatidumaki, jawen bichi tae mexpun tsitsaukain en pekaxuntidumadan. Jakia matu pepawakin Diosun Yushin Pepa matu inantan bika matu tenemakin matun chakabu yamawaxanikiki, chiwen jawada chakabu bechipaiama kua keska wakinan. 12Ja inun, xekiwan bimi ta keyuxun pepa adutan jawen xepa kuamisbu keska wakin dasibi jawenabuma danankin jawa chi nukaisma anu udenxun kuanun, iwanan, manayubainikiki”, akin Nashimanika Juanen jatu yuikubainikiaki.

Juanen Jesús nashimanikiaki, na janchadan

(Mr 1.9-11; Lc 3.21-22)

13Janua Galilea anua Jesús ewatan Juanen jau ea nashimanun ika Jordán Jene kexa anu kaxun Juan yuka 14nemanun, iwanan, yuikin:

—Mian ea binuxun min ea nashimatibia ¿jaskai eanu min juxumen?— aka

15Jesúsun yuikin:

—Ea jaska wama ea nashimawe, Diosun nuku yununiwen taexunan— aka

—Jaskakenan, peki— ikain, Juanen Jesús nashimakin 16meneaya nexekei mapekekainaya nai baxnei Diosun Yushin Pepa deiwan itsakidan jamamaki butuai Jesúsun uianyan 17yudabu ninkamai nai anua jui taxnikin yuikin: “Nadan, en bakeki. En bechipaijaidaii, en Katuadan”, anikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index