Search form

Mateo 3:1-5

Janu tsua jiweamanu Nashimanika Juan jiwenikiaki, na janchadan

(Mr 1.1-8; Lc 3.1-9, 15-17; Jn 1.19-28)

1-5Bebunkidijaida jawen jancha yuixunika Isaías Diosun yuimakin:

“Janu tsua jiweabumanuxun beaibu jui kushipawen chanikin jatu yuikin: ‘Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Matun juintinin shinan pewadikanwen, bai kayatapia keska wakinan’ ”,

ani keska wakin Nashimanika Juan junixun Judea anu tsua janu jiweabumanu camello dani sanpu tima sawea inun bichi nanexeketi sawea inun jawen piti pe bexmas chanpu inun ni medanua buna bata aki jiwexun jadixun jatu yusinkin taewai bana ninkatan Jerusalén anua inun Judea anua inun Jordán jene kexa jiweabun ninkanun ika bebidan bebidanaibu jatu yusinkin: “Dios nenu xanen ibui ma kemaikiki. Dioskidi shinanma man chakabumis jenedikanwen”, jatu wakubainai 6jabun ikunwankin jatun chakabu Juanki chanikin jatun chakabu jenekatsi ikin shinan betsa waibu jawen unanti wakin Jordán jene anu Juanen jatu nashimapakeaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index