Search form

Mateo 3:7-8

7-8janua Juanen jau ea nashimanun ika saduceobu inun fariseobu bebidan bebidanaibu jatu yuikin: “Matudan man padananbuki, dunun jatu pimis keskabudan. Man jaska keska matuki Dios sinatakin matu kupijaidaxanaiwen taea matun shinan betsa wakanwen. Jaskatan matun chakabu man ma bextekea xabakabi man ea uinmaya en matu nashimaxanaii. 9Jamen matumebi ibubis kenkin man shinanmis: ‘Nukun xenipabu Abraham Diosbe jaibunameniwen taea nun jawen bababu nuku kupiama ixanikiki’, ikin, ana shinanyamakanwen. Jakia Abrahamnen bababu dasibi matu yamawakin keyutan na mishki manibauna Diosun damiwakin Abrahamnen bababu benawaxuntiduki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index