Search form

Mateo 4

Diablo Satanásan padanpaia Jesúsun ninkama inikiaki, na janchadan

(Mr 1.12-13; Lc 4.1-13)

1Jabiatiandi jau diablo Satanásan unanti wanun, iwanan, janu tsua jiweabumanu Diosun Yushin Pepatun Jesús nimakin iyua 2jadia 40 xaba inun 40 meshu Jesúsun jawa piama bunijaidaya 3diablo Satanás jaki nukutan unanti wanun ixun yuikin:

—¿Jaska min Diosun bakemenkain? Min buniaidan, na mishki mania damiwakin misi watan piwe— aka

4Jesúsun kemakin:

—Jaska Diosun jancha kenenibudan, ninkawe. “Piti besti pidan, yudabu pei jiwetidubumaki. Jakia Diosun jancha yuini ninkatan chibain yudabu pei jiwetidubuki”, aniwen taexun ja jaska min ea yunuaidan, en akamaki— aka

5januxun Jerusalén anudi iyuxun Templo jiwe keyatapa mamaki mapematan jabe nixun 6Satanásan ana yuikin:

—Jaska Diosun jancha kenenibudan,

miandi ninkawe:

‘Jau mia mekenunbun

jawen nai tsumabu Diosun yunuxanikiki.

Mishkiki min jutekepanan

min kawanai mia mekesuxankanikiki’,

aniwen taea jaska min Diosun bake kayamenkain mia uinun nenua ea uinmai main ishchuwe— aka

7ana Satanás nemakin Jesúsun yuikin:

—Jaska kenenibu min dama ea yuiai chanimabiaken ana betsa entsedi mia yuinun ninkawe: “Matun mekenika yushin Dios unanti wayamakanwen”, iwanan, kenekin yusindianiwen taexun min ea ana yunuaidan, en ikamaki, ishchuidan— aka

8jawen jenekin mati keyatapajaida anudi Jesús iyuxun mai jidabi anu maewan jawendua tibi inun jawen xanen ibubu diablo Satanásan jawaida uinmakin jawen damiwati kushipawen uinmakin keyutan 9Jesús yuikin:

—Eki mesei danti ixun kenwankin min ea xanen ibu waya na dasibi en mia uinmaxudan, en mia jatu xanen ibu wamakubainxanaii— akaya

10ana nemakin Jesúsun yuikin:

—Jaska Diosun jancha kenenibu ana ninkawe: “Matun mekenika yushin Dios besti duawakin kenwankubainxankanwen, yushin betsaki meseamadan”, aniwen taexun ja min jaska yuiaidan, en mia akamaki. Satanásaan, kadiwe— aka

11januxun Satanásan jeneyubainaya Diosun nai tsumabu bexun Jesús medabewakin duawanibukiaki.

Galilea anuxun Jesúsun jatu yusin taewanikiaki, na janchadan

(Mr 1.14-15; Lc 4.14-15)

12Janua xanen ibu Herodesin Nashimanika Juan jatu bichimashina banabimabu Jesúsun ninkatan Galilea mai pakea anu chintunkaini 13Nazaret anu kai bashikuama janua mai pakea dabe anu Jacobun bake Zabulón inun Neftalí jatun bababu xukuabu namakis ian kexa mae betsa Cafarnaúm anu ka janus jiwekidankidanpauniki. 14-16Januxun jawen jancha yuixunika Isaías Diosun yuikin:

“Zabulón maewan anu inun Neftalí maewan pakea anu ianenwan kexa anu Jordán jene kexa betsaudi Galilea anu janu nawabu nukunabuma jiwebaunabu anuxun bin ewapa chaxajaida keska ea jawa unanbuman uinxankanikiki. Ja inun, meshu medan punu nuka mawa keska jiweabu jatu medabewai bin dekua chaxajaida keska ixanikiki”,

aka ninkatan keneniki. Jaska yuini keskai Jesús Cafarnaúm anu jiwekidankidanpauniki.

17Januxun Jesúsun yusinkin taewakin jatu yuikin:

—Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Man Dioskidi chakabumis jenetan shinan betsa watan janu bekanwen— jatu wakubainiki.

Baka nexenikabu dabe inun dabe Jesúsun jatu katunikiaki, na janchadan

(Mr 1.16-20; Lc 5.1-11)

18Janua Galilea ianenwan kexa Jesúsun ketankubainkin baka nexenika dabe Simón, jawen kena betsa Pedro, inun jawen betsa Andrésin jatun xaxunxun jisin punteaibu jatu bechitan 19kenatan jatu yuikin:

—Ea chibankubainkanwen. Ana baka nexeama jakia man baka nexemis keska wakin yudabu en matu ichawamaxanaii, jau ea ikunwanxanunbunan— jatu wa 20januxun jatun xaxu inun jatun jisin jatun jaibu betsa yunu keyutan jawaida jenebaini Jesúsbe buaibun 21janua jatube ana ketanbaini kakin Santiago inun jawen betsa Juan jatun epa Zebedeobetan xaxu namaki tsauxun jatun jisin kexekin junuaibu bechitan Santiago inun Juanki nukuxun jatu yuidiakin: “Ea chibankubainkanwen”, jatu wa 22jawaida jatun xaxu jatun epaki jenebainkin Simón inun Andrésbetan Jesús chibanbainibukiaki.

Yuda ichapabu Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 6.17-19)

23Janua Galilea anuxun yusinkubaunkin mae tibi jatun ichati jiwe anuxun kakape Dios xanen ibui ma kemaikidi jatu yusinkin isin betsa betsapa teneaibu jatu xuxawakin kayawakubainaya 24janua Siria mai pakea jidabi anuxun Jesúsun jatu xuxawai kakaibu ninkatan isin betsa betsapa teneaibu inun, yushin chakabuyabu inun, yuda chakabu saki saki ikaibu inun, yuda babubu nuitapaibu jatu iwebidanbidanaibu Jesúsun jatu xuxawakin kayawapakeaya 25Galilea anuabu inun, Decápolis anuabu inun, Jerusalén anuabu inun, Judea anuabu inun, Jordán jene kexa betsaudi este badi juaikidia bei jatuki dasitan yudan kaian ichapabun Jesús chibankin uinkubainibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index