Search form

Mateo 4:14-16

14-16Januxun jawen jancha yuixunika Isaías Diosun yuikin:

“Zabulón maewan anu inun Neftalí maewan pakea anu ianenwan kexa anu Jordán jene kexa betsaudi Galilea anu janu nawabu nukunabuma jiwebaunabu anuxun bin ewapa chaxajaida keska ea jawa unanbuman uinxankanikiki. Ja inun, meshu medan punu nuka mawa keska jiweabu jatu medabewai bin dekua chaxajaida keska ixanikiki”,

aka ninkatan keneniki. Jaska yuini keskai Jesús Cafarnaúm anu jiwekidankidanpauniki.

17Januxun Jesúsun yusinkin taewakin jatu yuikin:

—Nukun Xanen Ibu nai anua matuki bayui ma kemaikiki. Man Dioskidi chakabumis jenetan shinan betsa watan janu bekanwen— jatu wakubainiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index